Diploma de Postgrau en Eficiència Energètica i Sistemes de Climatització (E3SC)

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Aspectes Bàsics de la Climatització en Edificis.
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Introducció a la climatització d'edificis
 • Processos de transferència de calor en edificis
 • Descripció general i classificació dels sistemes de climatització d'edificis
 • Anàlisi psicomètric de Sistemes de Climatització
 • aspectes normatius

Mòdul:
Producció sostenible de fred i calor.
ECTS:
4,5
Durada:
45 h.
Contingut:

 • Introducció i conceptes termodinàmics
 • Refrigeració per compressió
 • Refredadores activades tèrmicament
 • Bombes de calor: aerotermia i geotèrmia
 • Calderes eficients i de biomassa
 • Energia solar tèrmica.
 • Energia solar fotovoltaica

Mòdul:
Ús d'Energies Renovables en l'Edifici.
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:

 • marc reglamentari
 • Dimensionat i planificació de sistemes solars tèrmics i selecció de components.
 • Càlcul i simulació de sistemes solars tèrmics amb programes informàtics
 • Caracterització de sistemes de refrigeració solar
 • Integració de l'energia solar

Mòdul:
Optimització Ambiental i de la Demanda Energètica dels Edificis.
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

Optimització Ambiental i de la Demanda Energètica dels Edificis.

  Fonaments teòrics
  • Les condicionants. Cima, confort, ús.
  • Les variables. Configuració geomètrica, composició de l'envoltant.
  • Les estratègies. Refredament passiu, control solar, calefacció solar passiva.
  Modelatge i simulació energètica d'edificis
  • Modelatge d'edificis 3D
  • Maneig d'opcions i dades i del model
  • Càlcul de càrregues i demandes energètiques
  • Aspectes clau: assolellada i l'ombrejat, ventilació natural, il·luminació natural
  • Simulacions paramètriques i d'optimització
  • Anàlisi de la il·luminació natural amb el programari "Radiance"
   Exercici integrador
  • Optimització energètica i ambiental d'un cas pràctic
  • Organització i presentació de la informació

Mòdul:
Optimització Energètica dels Sistemes de Climatització.
ECTS:
4,5
Durada:
45 h.
Contingut:

 • Normatives RITE i ASHRAE
 • Configuracions dels cicles bàsics de l'aire
 • Disseny i dimensionat de sistemes de climatització
 • Modelatge de sistemes de climatització
 • Mesures d'estalvi en sistemes de climatització: Recuperació de calor i refredament gratuït

Mòdul:
Seminaris i Visites Tècniques.
ECTS:
4,5
Durada:
45 h.
Contingut:

  Diversos seminaris que complementin la formació dels estudiants del postgrau, per exemple:
 • Metodologia d'anàlisi de cicle de vida (LCA)
 • Càlculs de cost de cicle de vida (LCC)
 • Solucions innovadores per a l'arquitectura sostenible
 • Introducció als sistemes de climatització
 • Aplicació actual i futura dels gasos refrigerants
 • Dessecants per al control de la humitat i la temperatura
 • Visites tècniques a empreses i instal·lacions d'interès, d'acord amb els continguts i enfocament del postgrau.

Mòdul:
Projecte Final de Postgrau.
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

 • L'estudiant ha de desenvolupar un projecte pràctic en el que apliqui i integri els coneixements i habilitats adquirits en el postgrau.

Inscripció