Diploma de Postgrau en Eficiència Energètica i Sistemes de Climatització (E3SC)

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
E3SCEN-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Aquest curs de postgrau està dirigit a persones que volen ampliar la seva formació universitària anterior i orientar la seva professional cap al camp de l'eficiència energètica en edificis. Pot ser d'utilitat tant per a recent graduats que vulguin especialitzar-se en l'àmbit com per a professionals que vulguin actualitzar i ampliar els seus coneixements per enfortir les seves capacitats.
Els estudiants han de tenir formació en l'àmbit d'Enginyeria (Industrial, Mecànica, Elèctrica, Materials, Energia, ..) o Arquitectura, amb una formació bàsica en Termodinàmica, Transferència de calor i Enginyeria Tèrmica, que asseguri un coneixement adequat sobre el qual cimentar els nous coneixements d'ampliació i d'especialització, de manera que permeti adquirir la formació avançada que es proposa.
Els estudiants que accedeixin al curs han de tenir competències lingüístiques en castellà adequades per al correcte seguiment.
A més, és recomanable que l'estudiant que vulgui cursar aquest curs de postgrau reuneixi la major part de les següents qualitats:
- Desig d'aprendre amb participació activa en els canals de comunicació utilitzats en el curs amb els professors i altres alumnes.
- Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
- Capacitat de comunicació oral i escrita.
- Capacitat de relacions interpersonals i treball en equip.
- Mètode i disciplina per seguir els estudis sense la motivació que troba l'alumne presencial. - Domini de les eines informàtiques més comuns.
Objectius:
Comprendre la influència de les variables de disseny arquitectònic en l'acompliment energètic i ambiental dels edificis, i aplicar estratègies de disseny encaminades a optimitzar dit exercici.
Saber identificar i descriure els principals sistemes de producció de fred i calor, així com els sistemes de climatització per a edificis, incloent els seus components i funcionament.
Saber analitzar els requeriments de climatització dels edificis i dissenyar el millor sistema per cobrir aquests requeriments amb el menor consum energètic possible.
Poder avaluar el potencial d'ús de les energies renovables en els edificis i definir els criteris d'integració per a optimitzar el seu rendiment.
Sortides professionals:

- Responsable tècnic-comercial de sistemes de climatització i productes d'eficiència energètica en edificis.
- Expert en el disseny, gestió i desenvolupament de projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques, solars tèrmiques, geotèrmia i sistemes eficients de climatització en edificació.
- Expert en el disseny i implementació de mesures sostenibles en edificació.
- Expert en càlcul i simulació de les demandes energètiques en edificis.

Dates:
del 11/10/2019 al 30/06/2020
Horari:
Divendres de 16.00 a 20.00
Ubicació:
Departament d'Enginyeria Mecànica ETSEQ Avinguda dels Països Catalans 26 Tarragona
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Durada:
30 ECTS
Preu:
1950 €
Direcció:
Alberto Coronas Salcedo
Docents:
Alberto Coronas Salcedo
Stefan Remke
Arturo Ordóñez García
Adriana Clemencia Coca Ortegón
Juan Prieto González
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció