Diploma de Postgrau en Dret Local

Fitxa Tècnica

Codi:
EDRELDA-I5-2017-10
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

Els ens locals configuren una part molt important de l'Administració pública de Catalunya atès que són els que es troben més pròxims als ciutadans i ciutadanes i, d'acord amb el principi de subsidiarietat, han de prestar un major nombre de serveis, tenint sempre com a finalitat principal la consecució del seu benestar.

El gran nombre de municipis, —més de 965,— i d'ens supramunicipals, l'existència de comarques i d'altres administracions locals i també d'administracions de caràcter no territorial fan que el personal al seu servei sigui molt nombrós. Aquest personal requereix una formació i capacitació professional adequades per a fer front a la complexitat de competències i funcions que les dites administracions tenen encomanades.

La necessitat d'establir una formació homogènia a tot el territori de Catalunya en els matèries relacionades amb l'administració local -dret, gestió i hisenda, bàsicament- per tal de garantir els coneixements necessaris i adequats, tant teòrics com pràctics, als titulats universitaris que volen treballar-hi i la personal que està al seu servei.
Adreçat a:

Diplomats en Gestió i Administració d'Empreses, en Gestió i Administració Pública o en Relacions Laborals, i amb altres titulacions de grau que permetin l'accés als cossos de tècnics del grup A2.

Objectius:

Formar tècnics superiors i mitjans que ocupen llocs de treball a l'Administració local, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública.

Itinerari formatiu:

Aquest diploma de postgrau forma part de l'itinerari formatiu del Màster en Gestió i Dret Local

Sortides professionals:

Tècnic d'administració general, tècnic d'administració especial, advocacia contenciós administrativa, secretaria - intervenció, secretaria d'entrada, intervenció - secretaria, intervenció d'entrada.

Dates:
del 30/10/2017 al 30/11/2018
Horari:
Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 hores
Ubicació:
Aules de Formació de la Vall de l'Arrabassada Diputació de Tarragona c/ Carles Riba, núm. 6 baixos Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
2000 €
Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Coordinació acadèmica:
Judith Gifreu Font
Docents:
Enric Brull Alabart
Joan Anton Font Monclús
Lucia Casado Casado
Alfonso González Bondia
Josep Ramon Barberà Gomis
Joan Amenós Álamo
Marta Franch Saguer
Susana Borràs Pentinat
Montserrat Peretó Garcia
Josep M. Sabaté Vidal
Xavier Boltaina Bosch
Francesc Cid Grau
Tomàs Carbonell Vila
Antonio Ezquerra Huerva
Isidre Virgili Pons
Ignacio Soto Valle
Jose Luis Martínez-Alonso Camps
Blanca Gifre Alvarez
Joaquim Brugué Torruella
Angels Orriols Salles
Esther Pano Puey
Yolanda Jiménez Pozo
Francesc Xavier Forcadell Esteller
Carolina Gala Duran
Fernando Pallero Gonzalez
Esther Codina Tresents
Marta Cassany Virgili
Jorge Pérez Pérez
Maria Cruz Gallardo Ruiz
Juan Antonio Toscano Ortega
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs