Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EDPOMIOS-M9-2016-11
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Fisioterapeutes

Objectius:

1 Palpar i reconèixer els músculs estudiats, així com les ubicacions més habituals dels seus punts gallet.
2. Identificar bandes tenses i punts gallet en tots els músculs estudiats.
3. Provocar resposta d'espasme local per mitjà de palpació sobtada en la majoria dels músculs accessibles.
4. Provocar dolor referit mitjançant la palpació del punt gallet.
5. Reconèixer l'existència de restricció de la mobilitat i de debilitat associada amb la presència d'un punt gallet miofascial.
6. Realitzar els tests globals i específics característics de la presència de punts gallet miofascials en els diferents músculs.
7. Adjudicar el dolor d'un pacient a la presència de punts gallet en els músculs corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d'aquests músculs i de les seves característiques semiològiques més importants.
8. Aplicar correctament les principals tècniques de tractament conservador dels punts gallet miofascials.
9. Identificar i evitar les contraindicacions, riscos i complicacions generals de les diferents tècniques de punció, tant per al fisioterapeuta com per al pacient.
10. Entendre la relació entre la fibromialgia i la Síndrome de dolor miofascial i adaptar les tècniques de tractament.
11. Entendre els processos implicats en el dolor crònic i saber-hi adaptar, en conseqüència, el tractament dels PGM.

Itinerari formatiu:
Sortides professionals:

 • Hospitals de la xarxa hospitalària d'utilització pública (XHUP)

 • Centres d'atenció de salut primària

 • Centres o serveis sòcio-sanitaris i atenció domiciliària.

 • Residències per a gent gran

 • Residències assistides

 • Centres per a persones amb discapacitats físiques o psíquiques

 • Consultoris privats

 • Centres o clíniques de rehabilitació, entitats i centres esportius

 • Federacions esportives

 • Mútues d'accidents laborals

Dates:
del 15/09/2016 al 30/06/2017
Horari:

Dijous i divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 9 a 19 h

15, 16 i 17 de setembre

27, 28 i 29 d'octubre

17, 18 i 19 de novembre

15, 16 i 17 de desembre

12, 13 i 14 de gener

2, 3 i 4 de febrer

23, 24 i 25 de febrer

16 de juny

 

Ubicació:

Hospital Sant Joan de Reus: Av. del Dr. Josep Laporte, 1 43204 Reus (Tarragona)

Impartició:
semipresencial
Durada:
249 h (30 ECTS)
Preu:
1950 €
Direcció:
Isabel Salvat Salvat
Coordinació acadèmica:
Sonia Monterde Pérez
Docents:
Joan D. Fernandez Ballart
Orlando Mayoral Del Moral
Maria Rull Bartomeu
Isabel Salvat Salvat
Manel Santafé Martínez
Sonia Monterde Pérez
Rafael Torres Cueco
Montserrat Jové Sans
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Mòdul:
Síndrome de Dolor Miofascial
ECTS:
14
Durada:
140 h.
Contingut:

Introducció a la Síndrome de dolor miofascial

 • Síndrome de dolor miofascial (SDM). Característiques clíniques dels punts gallet miofascials (PMG).
 • Patogènesi. Factors de perpetuació.
 • Tractament de fisioteràpia dela SDM
 • Tècnica de punció superficial de Baldry.
  Introducció a las teràpies invasives. Semiologia
 • Teràpies invasives. Indicacions, contraindicacions, complicacions, riscos
 • Tècnica d’estimulació intramuscular de Gunn.
 • Tècnica de punció de punts gallet de Travell-Hong.
 • Semiologia, factors d’activació i perpetuació dels músculs infraspinós, esternoclidomastoïdal, elevador de l’escàpula, psoes i l·líac, glutis, tensor de la fàscia lata, quàdriceps, piriforme, trapezi, masseters, escalens, dorsal llarg, iliocostal, serrat posterior i inferior i quadrat lumbar.
  Teràpies invasives i conservadores. Semiologia
 • Semiologia, factors d’activació i perpetuació, teràpia conservadora e invasiva dels següents músculs: serrat anterior, dorsal ample i rodons major i menor, subscapular i pectorals major i menor
 • Romboide major i menor i serrat posterior i superior
 • Musculatura suboccipital
 • Musculatura paravertebral toràcica
 • Esplenis, complex major, multífid i rotadors cervicals
 • Supraspinós, deltoide i coracobraquial
 • Braquial i bíceps braquial
 • Tríceps braquial
 • Musculatura epicondília i epitroclear
 • Músculs interossis de la mà
  Teràpies invasives i conservadores. Semiologia
 • Semiologia, factors d’activació i perpetuació, teràpia conservadora e invasiva dels següents músculs: sartori i adductors isquiotibials popliti, bessons i soli peroneals i tibial anterior. Musculatura intrínseca del peu. Diafragma. Recte abdominal i oblics. Musculatura facial i mastegadora
 • Naturalesa dels punts gallet miofascials

Mòdul:
Neurodinàmica
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

Neurodinàmica

 • Conceptes. Aspectes conceptuals
 • Exploració Física i Bases del tractament
 • Maniobres neurodinàmiques

Mòdul:
Raonament clínic i avaluació clínica del pacient
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

  Raonament clínic
 • Models de Teràpia Manual
 • Avaluació clínica del pacient. Anamnesi i exploració clínica
 • Mecanismes de dolor ostearticular i neuropàtic. Casos clínics pràctics
 • Dolor lumbar inespecífic. Columna cervical

Mòdul:
El pacient amb dolor crònic complex
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

Paradigma Biopsicosocial. Models neurobiològics del dolor

 • Dolor agut versus dolor crònic
 • Sensibilització perifèrica, sensibilització central
 • Neurobiologia bàsica
 • Maneig dels pacients amb dolor

Mòdul:
Anatomia
ECTS:
,5
Durada:
5 h.
Contingut:

  Anatomia. Dissecció
 • Membre superior.
 • Membre inferior.
 • Raquis

Mòdul:
Documentació Mèdica
ECTS:
2
Durada:
15 h.
Contingut:

Documentació mèdica

 • Recursos d’informació. Tipus de fonts d’informació
 • Localització de la informació. Estratègia de cerca. Operadors d’interrogació. Els instruments de recuperació de la informació: Catàlegs, localització dels documents en una biblioteca. Bases de dades. Internet: buscadors, llistes de distribució (Physiobase)...
 • Bibliometria.
 • >

Mòdul:
Bioestadística
ECTS:
1
Durada:
6 h.
Contingut:

Disseny d’estudis i anàlisi de dades.

 • Disseny d’estudis: Tipus d’estudi. Mesures d’associació.
 • Validesa de la informació. Biaix aleatori i biaix sistemàtic.
 • Estadística. Eines descriptives. Proves d’hipòtesi. Hipòtesis científica. Hipòtesis estadística.

Mòdul:
Histologia i Neurofisiologia
ECTS:
,5
Durada:
4 h.
Contingut:

 • Lesió muscular
 • Lesió nerviosa

Mòdul:
Farmacologia del dolor
ECTS:
,5
Durada:
5 h.
Contingut:

 • Conèixer els fàrmacs més utilitzats en els pacients amb afeccions del sistema NEME i els seus mecanismes d’acció
 • Introducció sobre la farmacologia del dolor en classe magistral dins el cap de setmana de conceptes complementaris

Mòdul:
Tutories
ECTS:
,5
Durada:
4 h.
Contingut:

Tutories

Mòdul:
Projecte final
ECTS:
4
Contingut:

Projecte final