Diploma de Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Educatius

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1. EL LIDERATGE PEDAGÒGIC
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
Exercir el lideratge
 • Tendències europees en lideratge educatiu. Plataformes de formació i bones pràctiques.
 • Visió actual i futura de la funció directiva.
 • Gestió i lideratge
  1. Principis de lideratge i d'administració personal.
  2. Lideratge educatiu per a la direcció.
  3. El lideratge com a influència.
  4. Eines per a l'exercici del lideratge cap a la millora de l'aprenentatge.
  5. Inici de la funció directiva: dificultats, suports i aspectes positius.
 • Estils de lideratge. Models de lideratge
  1. Dimensió primal. Lideratge emocional.
  2. Competències essencials de lideratge. Què fan els líders eficaços?
  3. Compromisos del lideratge.
  4. Repertori del lideratge.
  5. Codi deontològic de les direccions.


Lideratge d'equips
 • El líder i l'organització. Models.
 • Fonaments del treball en equip.
 • Creació d'equips de treball.
 • Aprenentatge grupal.
 • Característiques de l'equip de treball eficaç.
 • Estils de direcció i etapes de desenvolupament dels equips.
 • Factors clau per a una direcció eficaç. El procés de presa de decisions.


La comunicació com a eina de gestió
 • Comunicació interpersonal i funcionament de grups. Habilitats emocionals.
 • Habilitats socials en la gestió del centre docent.
 • El centre com una xarxa conversacional.
 • Maneig de converses crucials.
 • Actes de la parla: afirmacions, declaracions, judicis i promeses.
 • Destreses de conversa: preparació, durant la conversa i després.


Resolució de conflictes
 • Gestió de conflictes en els equips de treball.
 • Classes i funció dels conflictes.
 • Estils d'afrontament de conflictes.
 • Negociació, estratègies.
 • Aplicacions pràctiques de la negociació.
 • Fases i estratègies de negociació.


Gestió dels recursos del centre docent
 • Gestió de recursos humans.
 • Selecció de personal a partir del Projecte Educatiu del centre.
 • Tècniques per a la realització d'entrevistes.
Mòdul:
M2. EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. DOCUMENTS DE GESTIÓ DE CENTRE
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
El centre docent com a organització: funció directiva i documentació institucional

El Projecte Educatiu de Centre (PEC)
 • Introducció
 • Característiques del Projecte Educatiu de Centre
 • Referències normatives
 • Elaboració, aprovació i difusió del PEC
 • Continguts del PEC
  1. Segons LOE i desplegament
  2. Segons LEC i desplegament
  3. Proposta de continguts del PEC
 • Elements del PEC
  1. Context i necessitats educatives
  2. Identitat i caràcter propi
  3. Objectius i Plantejaments educatius
  4. El currículum
  5. L'organització
  6. L'avaluació i els indicadors


Gestió del centre per projectes. Gestió d'un centre autònom. Decret d'autonomia

Projectes del centre que desenvolupen el PEC

Les Normes d'organització i funcionament del centre (NOFC)
 • Estructura de govern i coordinació
 • Concreció de previsions del PEC
  1. Criteris d'organització pedagògica
  2. Rendiments de comptes
  3. Acords de coresponsabilitat
  4. Revisió i actualització del PEC
  5. Participació de la comunitat educativa
 • Regulació de la convivència
  1. Drets i Deures
  2. Promoció de la convivència i prevenció de conflictes
  3. Resolució de conflictes.
 • Organització i funcionament
 • Reglaments


El projecte de direcció, la programació general anual i la memòria anual
 • El Projecte de direcció (PD)
 • La Programació general Anual (PGA)
  1. Prioritats del curs
  2. Funcionament i organització del curs
 • La Memòria Anual (MA)
  1. Valoració de l'assoliment dels objectius del la PGA
  2. Valoració dels resultats de l'alumnat
  3. Conclusions
  4. Propostes de millora
  5. Annexos
Mòdul:
M3. EL CENTRE EDUCATIU COM A ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
ECTS:
1,25
Durada:
12 h.
Contingut:
Planificació estratègica
 • Diagnosi del centre
 • Objectius estratègics
 • Mapa estratègic


Organització dels recursos
 • Organització del professorat.
 • Agrupaments d'alumnes
 • Gestió del temps i l'espai


L'atenció a la diversitat
 • L'escola inclusiva
 • Mesures i suports
 • Comissió d'atenció a la diversitat


La gestió del canvi
 • El canvi en les organitzacions
 • La innovació educativa
 • Desenvolupament professional
 • Treball en xarxes
Mòdul:
M4. LA FUNCIÓ DIRECTIVA I LA LEGISLACIÓ EDUCATIVA
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
Introducció La funció directiva
 • Normativa de referència
 • Exercici de la direcció
 • Funcions i responsabilitats de la direcció i de l'equip directiu
 • Selecció de directors
 • Formació per a l'exercici de la direcció
 • Reconeixement de l'exercici de la direcció
 • Avaluació de la funció directiva


Legislació educativa
 • Ordenament jurídic, aspectes legislatius bàsics
 • Fonaments legals del sistema educatiu
 • Lleis i reglaments educatius
 • Règim jurídic aplicable al centre docent i els seus òrgans col·legiats.
 • Funcionament dels òrgans col·legiats del centre educatiu.
 • Funcions i atribucions de la inspecció educativa en el marc d'un centre autònom


El projecte de direcció
 • Diagnosi actualitzada del centre docent. Àrees de millora.
 • Precisió d'objectius a assolir vinculats a la millora de resultats
 • Plans d'actuació i la seva temporalització.
 • Recursos i organització del centre per a l'assoliment dels objectius
 • Seguiment i avaluació del projecte: indicadors d'assoliment
 • Mecanismes de rendició de comptes
 • Elements per aprofundir en el lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar del centre
Mòdul:
M5. LA GESTIÓ ECONÒMICA I DE RECURSOS DELS CENTRES DOCENTS
ECTS:
1,25
Durada:
16 h.
Contingut:
La normativa d'hisenda pública
 • Estudis econòmics i financers dels serveis públics
 • La normativa aplicable als centres docents


Unitat temàtica: Els sistemes comptables dels organismes autònoms i dels centres depenents de l'administració pública
 • Tresoreria
 • Obligacions tributàries


La gestió pressupostària
 • Normativa pressupostaria financera de contractació pública i de responsabilitat civil.
 • Pressupost del centre


Les subvencions públiques

Gestió del menjador escolar i de les beques

Les aportacions privades als ens públics

Relleu en la direcció
Mòdul:
M6. ELS CENTRES DOCENTS EN L'ÀMBIT NORMATIU, ADMINISTRATIU PÚBLIC I CIVIL
ECTS:
1,25
Durada:
16 h.
Contingut:
La normativa administrativa no educativa d'aplicació als centres docents
 • Procediment administratiu comú. Normativa autonòmica sobre procediment administratiu
 • Normativa aplicable al personal funcionari i laboral


La normativa laboral d'aplicació als centres docents
 • Personal contractat directament
 • Personal contractat per membres de la comunitat educativa (AMPA...)
 • Personal d'empreses subcontractades


Salut laboral
 • Marc conceptual i legal de la prevenció de riscos laborals
 • Aspectes tècnics i organitzatius: mesures d'acció preventiva. Especialitats preventives
 • La prevenció de riscos laborals al Departament d'Ensenyament i als centres Educatius


La normativa fiscal d¿aplicació als centres docents

La normativa referent a establiments i menjadors públics
 • Higiene i salut pública
 • La gestió de residus


La normativa de responsabilitat civil i responsabilitat patrimonial de l'administració

D'altra normativa d'aplicació als centres docents
 • Normativa relativa al menor
 • Normativa de protecció de dades i la seva aplicació als centres docents
 • Règim de convivència als centres docents. La mediació
Mòdul:
M7. ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
La comunicació pública dins de la comunitat educativa
 • Els mitjans de comunicació interns
 • Continguts
 • Formats


La comunicació pública cap a l'entorn social
 • Els mitjans de comunicació social
  1. La premsa escrita
  2. La ràdio
  3. La televisió


Els llenguatges comunicatius. Eines, tècniques i estratègies

El Pla de comunicació de centre
 • Imatge institucional, col·laboració i promoció externa del centre
 • Serveis de suport als centres
 • Programes institucionals. Programes educatius europeus
Mòdul:
M8. L'APRENENTATGE: EL CURRÍCULUM DE L'ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI I LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
ECTS:
5
Durada:
44 h.
Contingut:
Currículum de l'ensenyament no universitari
 • Sistema educatiu vigent. Ensenyament no universitari.
 • Currículum.
  1. Concepte de currículum. Prescripció del document.
  2. Característiques generals dels documents. (181/2008; 101/2010; 119/2015; 187/2015, 142/2015)
  3. Elements d'un currículum. Concreció i diferència
  4. Visió global dels currícula. Identificació de les línies transversals del plantejament bàsic. Continuïtat i coordinació dels currícula.
 • La mirada competencial. Herència Delors.
  1. Concepte de competència.
  2. Les competències bàsiques.
  3. Competències d'àmbit, d'àrea o de matèria.
  4. Relació entre competència i diferents tipologies de continguts. Concreció del llenguatge
 • L'avaluació Concepte d'avaluació vigent.
  1. Documents legals i normativa vigent. (Ordres 484/2009; 164/2016; 108/2018; 554/2008; 62/2012)
  2. L'avaluació de l'aprenentatge.
  3. Objectius i característiques de cada ensenyament.
 • L'avaluació del procés d'aprenentatge una eina estratègica des de la direcció.


La formació del professorat
 • El marc general de la formació permanent
  1. Concepte de formació permanent
  2. Referències legislatives a la formació
  3. La formació del professorat al Departament d'Ensenyament
 • La programació i gestió de la formació
  1. Els serveis educatius
  2. Altres institucions, entitats i unitats de formació.
 • La formació del professorat coma eina estratègica de millora. Els plans de formació de centre.
 • L'avaluació de la formació. La transferència de la formació a la pràctica docent
 • L'esperit "Delors". Formació al llarg de la vida. Institucions que aprenen.
 • El paper de les direccions en la formació d'avui i de demà
Mòdul:
M9. L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA. NIVELLS I COMPETÈNCIES
ECTS:
,25
Durada:
6 h.
Contingut:
CONFERÈNCIA: L'Administració Educativa. Nivells i competències

Els marcs constitucionals. Distribució de competències
 • Unió Europea i OCDE
  1. Els programes Erasmus +
  2. Les proves PISA
 • Estat Espanyol
  1. La LOE i la LOMCE
 • Catalunya
  1. El Pacte Nacional per l'Educació
  2. La LEC


Les Administracions catalanes. Distribució de competències i de gestió
 • Generalitat de Catalunya
  1. L'autoritat educativa de Catalunya
  2. La coresponsabilitat entre les administracions
 • Les administracions locals
  1. Competències reconegudes
  2. Competències cedides o delegades


Accions educatives del món local
 • Els Ajuntaments
 • Els consells comarcals
 • Les Diputacions


CONFERÈNCIA 2: Polítiques educatives, organigrama i funcionament del Departament d'Ensenyament

 • Organigrama general del Departament d'Ensenyament
 • Aspectes generals de la política educativa del Departament d'Ensenyament
 • Ofensiva a favor de l'èxit escolar
 • Objectius europeus ET-2020
 • El model directiu català
 • La Subdirecció General de la Funció Directiva de Centres Docents
 • Les juntes de directors
 • Reflexions sobre les implicacions que suposa ser director avui
Mòdul:
M10. DOCÈNCIA I GESTIÓ 2.0
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
Docència 2.0
 • El model tecnològic de centre. El Pla TAC
  1. El paper de la tecnologia a l'escola
  2. La plataforma del centre
  3. El lligam amb el Pla de Formació de Centre
  4. Exemples de centres
 • El treball amb l'alumnat
  1. El wiki de l'aula
  2. El blog
  3. La xarxa social tancada
  4. D'altres aplicacions
  5. Experiències d'aplicació a l'aula
 • La gestió acadèmica del centre
  1. Serveis par a la gestió
  2. Condicions d'ús
 • La relació amb l'entorn
  1. El Web de centre
  2. Condicions d'ús
  3. Exemples de centres
 • Treball amb el professorat. La competència digital docent
  1. Entorn Personal d'Aprenentatge (PLE)
  2. L'e-portafolis
  3. El microblogging
  4. Exemples de centres


Transformació de l'administració del centre cap a l'administració digital
 • Els principals sistemes d'informació del Departament d'Ensenyament.
 • Principals processos de gestió de l'alumnat i sistemes d'informació que hi intervenen.
 • Recollida d'informació i de dades dels centres.
 • El portal de Centres públics del Departament d'Ensenyament.
 • Estratègia del Departament d'ensenyament per donar suport als centres.
 • El model corporatiu de transformació de l'administració del centre cap a l'administració digital.
 • Les principals eines d'administració electrònica.
 • El paper de les tecnologies de la informació i la comunicació al centre. Eines informàtiques.
Mòdul:
M11. AUTONOMIA, AVALUACIÓ I RETIMENT DE COMPTES
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
Autonomia i avaluació del centre autònom
 • L'avaluació del centre autònom. Aspectes normatius.
 • L'avaluació com a instrument de millora.
 • Autonomia, transparència i rendició de comptes.


Planificació estratègica dels processos i avaluació de centres
 • Plans de millora. Planificació estratègica dels processos.
 • La planificació del sistema de gestió: context, requisits, carta de serveis, processos, lideratge, planificació i recursos.
 • La realització del servei educatiu de qualitat: acompliment dels requisits, disseny, operacions, processos externs i gestió de no conformitats.
 • El seguiment i control, la revisió, la millora contínua i la innovació del sistema de gestió.
 • Gestió de qualitat i autoavaluació dels centres docents.


Dimensions i instruments de l'avaluació del centre docent
 • Planificació de l'avaluació del centre.
 • Avaluació interna de centre: finalitats i instruments.
 • Avaluació externa de centre: finalitat i instruments.
 • Eines per a l'avaluació del centre docent: AGD, AVAC.
 • Sistema d'indicadors de centre.
 • Avaluació del sistema educatiu. Avaluació dels aprenentatges: desenvolupament i aplicació de proves.


Avaluació de la funció docent i avaluació de la funció directiva
 • Criteris per l'avaluació docent. Instruments i orientacions.
 • Criteris per a l'avaluació de la funció directiva: model AVALDIR.
 • Síntesi del mòdul.
Mòdul:
M12. ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ
ECTS:
6
Durada:
56 h.
Contingut:
Criteris de redacció i presentació d'un Projecte de Direcció
 • Metodologia d'anàlisi
 • Redacció i presentació formal
 • Resolució de dubtes


Anàlisi de projectes executats
 • El procés de selecció de directors
 • Centres de Primària i Secundària
 • Llars d'infants
 • Conservatoris, Escoles d'Art i Escoles de Música.


Redacció d'un Projecte de Direcció com a Projecte de Fi de Postgrau