Diploma de Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Educatius

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 1. EL LIDERATGE PEDAGÒGIC
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

10 hores presencials + 10 hores no presencials
Exercir el lideratge

 1. Gestió del lideratge
  • Principis de lideratge personal
  • Principis d'administració personal
  • Claus de la gestió / Claus del lideratge
  • Lideratge i competència emocional
 2. Estils de lideratge
  • Dimensió primal. Lideratge emocional
  • Les competències del lideratge ressonant
  • Compromisos del lideratge
  • Repertori del lideratge


Lideratge d'equips
 1. El líder i l'organització. Models
 2. Fonaments del treball en equip
 3. Creació d'equips de treball
 4. Aprenentatge grupal
 5. Característiques de l'equip de treball eficaç
 6. Estils de direcció i etapes de desenvolupament dels equips


La comunicació com a eina de gestió
 1. Comunicació verbal i no verbal
 2. Estils de comunicació: passiu, agressiu, assertiu
 3. Instruments per a comunicar: l'escolta, el feedback, les preguntes
 4. Destreses de conversa: preparació, durant la conversa


Resolució de conflictes. Títols Propis de Postgrau
 1. Gestió de conflictes en els equips de treball
 2. Classes i funció dels conflictes
 3. Estils d'afrontament de conflictes
 4. Negociació, estratègies
 5. Aplicacions pràctiques de la negociació
 6. Fases i estratègies de negociació

Mòdul:
MÒDUL 2. EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

10 hores presencials + 10 hores no presencials
Introducció

Característiques del Projecte Educatiu de Centre

Referències normatives

Elaboració, aprovació i difusió

Continguts del PEC

 1. Segons LOE i desplegament
 2. Segons LEC i desplegament
 3. Proposta de continguts del PEC
 4. El currículum
 5. L'organització
 6. L'avaluació: indicadors de progrés


Continguts de les Normes d'Organització i Funcionament (NOFC)
 1. Segons Decret d'Autonomia
 2. Proposta de continguts de les NOFC
 3. Estructura de govern i coordinació
 4. Concreció de les previsions del PEC
 5. Regulació de la convivència
 6. Organització i funcionament
 7. Reglaments


Continguts de la Programació General Anual (PGA) i de la Memòria Anual

Mòdul:
MÒDUL 3. EL CENTRE EDUCATIU COM A ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

10 hores presencials + 10 hores no presencials
Planificació estratègica

 1. L'Organització dels recursos
 2. L'organització del temps i l'espai
 3. L'atenció a la diversitat


Gestió del canvi
 1. El canvi en les organitzacions
 2. La innovació educativa
 3. Desenvolupament professional


Resolució de casos pràctics

Mòdul:
MÒDUL 4. LA FUNCIÓ DIRECTIVA I LA LEGISLACIÓ EDUCATIVA
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

10 hores presencials + 10 hores no presencials
Introducció

La funció directiva

 1. Normativa de referència
 2. Exercici de la direcció
 3. Atribucions del Direcció
 4. Selecció de directors
 5. Formació per a l'exercici de la direcció
 6. Reconeixement de l'exercici de la direcció
 7. Avaluació de l'exercici de la direcció
 8. Condició de directiu professional docent


Legislació educativa
 1. Aspectes legislatius bàsics
 2. Fonaments legals del sistema educatiu
 3. Normes més significatives
 4. Resolucions d'organització i funcionament d'inici de curs


El Projecte de Direcció
 1. Diagnosi actualitzada del centre
 2. Precisió d'objectius a assolir vinculats a la millora de resultats
 3. Línies d'actuació prioritàries
 4. Concrecions organitzatives que estimulin el treball en equip
 5. Indicadors d'acord amb els indicadors de progrés del PEC
 6. Mecanismes de rendició de comptes
 7. Elements per aprofundir en el lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar del centre

Mòdul:
MÒDUL 5. LA GESTIÓ ECONÒMICA I DE RECURSOS DELS CENTRES DOCENTS
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

10 hores presencials + 10 hores no presencials
La normativa d'hisenda pública

 1. Estudis econòmics i financers dels serveis públics
 2. La normativa aplicable als centres docents


Els sistemes comptables dels organismes autònoms i dels centres dependents de l'administració pública
 1. La gestió pressupostària
 2. Les subvencions públiques
 3. Les aportacions privades als ens públics


Resolució de casos pràctics

Mòdul:
MÒDUL 6. ELS CENTRES DOCENTS EN L'ÀMBIT NORMATIU ADMINISTRATIU, PÚBLIC I CIVIL
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

10 hores presencials + 10 hores no presencials
La normativa administrativa no educativa d'aplicació als centres docents

La normativa laboral d'aplicació als centres docents

 1. Personal contractat directament
 2. Personal contractat per membres de la comunitat educativa (AMPA...)
 3. Personal d'empreses subcontractades
 4. Salut laboral


La normativa fiscal d'aplicació als centres docents

La normativa referent a establiments i menjadors públics
 1. Higiene i salut pública
 2. La gestió de residus


La normativa de responsabilitat civil

D'altra normativa d'aplicació als centres docents

Mòdul:
MÒDUL 7. ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

10 hores presencials + 10 hores no presencials
La comunicació pública dins la comunitat educativa 1. Els mitjans de comunicació interns
  • Continguts
  • Formats


La comunicació pública cap a l'entorn social
 1. Els mitjans de comunicació social
  • La premsa escrita
  • La ràdio
  • La televisió


Els llenguatges comunicatius. Eines, tècniques i estratègies

El Pla de Comunicació de Centre

Resolució de casos pràctics

Mòdul:
MÒDUL 8. ELS SERVEIS EDUCATIUS I LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

10 hores presencials + 10 hores no presencials
El marc general de la formació permanent

 1. Concepte de formació permanent
 2. Referències legislatives a la formació
 3. La formació del professorat al Departament d'Ensenyament


La programació i gestió de la formació
 1. Els serveis educatius
 2. Altres Institucions, entitats i unitats de formació


La formació del professorat com a eina estratègia de millora. Els Plans de Formació de Centre

L'avaluació de la formació. La transferència de la formació a la pràctica docent

L'esperit de "Delors". Formació al llarg de la vida. Institucions que aprenen

El paper de les direccions en la formació d'avui i de demà

Mòdul:
MÒDUL 9. L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA. NIVELLS I COMPETÈNCIES
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

6 hores presencials + 14 hores no presencials
Els marcs constitucionals. Distribució de competències

 1. Unió Europea i OCDE
  • Els programes Erasmus+
  • Les proves PISA
 2. Estat Espanyol
  • La LOE/LOMCE
 3. Catalunya
  • El Pacte Nacional per a l'Educació
  • La LEC


Les administracions catalanes. Distribució de competències i de gestió
 1. Generalitat de Catalunya
  • L'autoritat educativa de Catalunya
  • La coresponsabilitat entre administracions
 2. Les administracions locals
  • Competències reconegudes
  • Competències cedides o delegades


Les accions educatives del món local
 1. Els ajuntaments
 2. Els consells comarcals
 3. Les diputacions

Mòdul:
MÒDUL 10. DOCÈNCIA I GESTIÓ 2.0: EINES I APLICACIONS
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

40 hores no presencials
El model tecnològic de centre. El Pla TAC

 1. El paper de la tecnologia a l'escola
 2. La plataforma del centre
 3. El lligam amb el Pla de Formació de Centre


El treball amb l'alumnat
 1. El wiki a l'aula
 2. El blog
 3. La xarxa social tancada
 4. D'altres aplicacions


La gestió acadèmica del centre
 1. Serveis per a la gestió
 2. Condicions d'ús


La relació amb l'entorn
 1. El web de centre
 2. Condicions d'ús


Treball amb i el professorat
 1. Entorn Personal d'Aprenentage (PLE)
 2. L'e-portafolis
 3. El microblogging

Mòdul:
EL PROJECTE DE DIRECCIÓ
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:

80 hores no presencials
Introducció

 1. El Projecte de Direcció com a projecte personal, ideològic i pedagògic
 2. El Projecte de Direcció com a síntesi normativa i institucional
 3. El Projecte de Direcció com a document de gestió


Un document personal, ideològic i pedagògic
 1. El procés d'anàlisi i reflexió sobre el centre
 2. Un aposta personal i professional per a la millora del centre
 3. La concreció del lideratge (Mòdul 1)
 4. La concreció de la proposta organitzativa (Mòdul 3)
 5. La relació amb l'entorn: el municipi (Mòdul 9)


Un document normatiu i institucional
 1. El Projecte de Direcció a la Llei d'Educació de Catalunya (Mòdul 4)
 2. El Projecte de Direcció segons els decrets i les resolucions que desenvolupen la L.E.C. (Mòdul 4)
 3. El Projecte de Direcció en relació al Projecte Educatiu de Centre (Mòdul 2)
 4. Els documents annexos
  • El Pla TAC (Mòdul 10)
  • El Pla de Formació de Centre (Mòdul 8)
  • El Pla de Comunicació (Mòdul 7)
  • D'altres (Mòdul 2 i Mòdul 9)


Un document de gestió
 1. Els documents de gestió de centre (Mòdul 2 i Mòdul 4)
 2. La gestió de recursos humans (Mòdul 1 i Mòdul 3)
 3. La gestió econòmica (Mòdul 5)
 4. La gestió dels aspectes normatius no educatius (Mòdul 6)


Anàlisi de projectes executats
 1. El procés de selecció de directors
 2. Centres de Primària i Secundària
 3. Llars d'infants
 4. Conservatoris, Escoles d'Art i Escoles de Música


Criteris de redacció i presentació d'un Projecte de Direcció
 1. Metodologia d'anàlisi
 2. Redacció i presentació formal
 3. Resolució de dubtes


Redacció d'un Projecte de Direcció com a Projecte de Fi de Postgrau

Mòdul:
TUTORIES DIRECCIÓ DE CENTRES
Durada:
10 h.
Contingut:

Seguiment de l'alumnat:

 • Atenció personalitzada i tutoria (presencial i no presencial)
 • Avaluació continuada en la docència presencial
 • Avaluació per seguiment personalitzat en la docència no presencial (tant per part del professorat com del coordinador/tutor)