Diploma de Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Educatius

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EPGECEP-A2-2016-6
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Directius en exercici i altres persones amb responsabilitats en l'organització i gestió de centres educatius vinculats a sistemes reglats de formació: centres d'educació infantil, primària, secundària, formació professional o similars, tant de titularitat privada com pública; docents en actiu que vulguin accedir a la funció directiva.

Objectius:

Comptar amb una funció directiva capacitada per exercir les responsabilitats que atorga la nova Llei d'educació de Catalunya i els decrets d'autonomia i de direcció de centres educatius publicats al 2010.

Sortides professionals:

1. Càrrecs unipersonals de direcció dels centres docents d’educació infantil, primària, secundària, formació professional i ensenyament reglat.
2. Inici de carrera docent/no docent en gestió educativa.

Dates:
del 04/10/2016 al 07/10/2017
Horari:

Dimarts i dijous: de 17.00 a 21.00 i dissabtes: de 9.00 a 13.15 (de manera alternada)
Dimecres i dissabtes: tutories (de manera alternada)

Ubicació:

Tarragona:

* Dimarts i dijous: Campus Sescelades, Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.
* Dissabtes: Campus Catalunya, aulari

Impartició:
semipresencial
Durada:
300 h (30 ECTS)
Preu:
1800 €
Direcció:
Manel Fandos Garrido
Coordinació acadèmica:
Josep Bargalló Valls
Docents:
Josep Bargalló Valls
Joan Fuguet Busquets
Baldomero Rovira López
Antoni Batista Viladric
Marta Badia Solé
Manuel Castaño Bachiller
Jesús González González
Alícia Vallespí Tejedor
Eusebi Campdepadrós I Pucurull
Xavier Suñé Suñé
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Més informació:

PRESENCIALITAT: Les classes presencials es realitzaran des d'octubre de 2016 fins al gener de 2017.

---------------------------------------------
IMPORTANT: Per la "Resolució de 17 de maig de 2013 per la qual es valida una activitat de formació organitzada per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili a efectes de formació per a l'exercici de la direcció de centres educatius públics" de la Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es valida el Diploma per a tots els efectes que contemplen els articles 27.1 i 27.2 del decret 11/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

---------------------------------------------
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Sessions informatives:
04/10/2016 19:00 Campus Sescelades, Edifici Central de la Facultat Ciències de l'Educació i Psicologia

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 1. EL LIDERATGE PEDAGÒGIC
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

Hores lectives: 20

1.1. Exercir el lideratge

 • Principis de lideratge
 • Lideratge i competència emocional


1.2. Gestió versus lideratge

 • Claus de la gestió
 • Claus del lideratge


1.3. La millora del procés comunicatiu personal

Mòdul:
MÒDUL 2. EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

Hores Lectives: 20

2.1. Continguts del Projecte Educatiu del Centre

 • Els documents annexos


2.2. Normes d'organització i funcionament del centre

 • Confecció i aplicació


2.3. Actualització del PEC i de les Normes

 • Plantejaments educatius
 • Indicadors de progrés


2.4. Resolució de casos pràctics

Mòdul:
MÒDUL 3. EL CENTRE EDUCATIU COM A ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

Hores Lectives: 20

3.1. Planificació estratègica

 • Organització dels recursos.
 • L'organització del temps i l'espai.
 • L'atenció a la diversitat


3.2. Gestió del canvi

 • El canvi en les organitzacions.
 • La innovació educativa.
 • Desenvolupament professional.


3.3. Resolució de casos pràctics

Mòdul:
MÒDUL 4. LA FUNCIÓ DIRECTIVA I LA LEGISLACIÓ EDUCATIVA
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

Hores Lectives: 20

4.1. La normativa de la funció directiva i la direcció dels centres

 • Competències
 • Atribucions


4.2. La legislació educativa

 • L'alumnat
 • El professorat
 • Els centres


4.3. El Projecte de Direcció de Centre

Mòdul:
MÒDUL 5. LA GESTIÓ ECONÒMICA I DE RECURSOS DELS CENTRES DOCENTS
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

Hores Lectives: 20

5.1. La normativa d'hisenda pública

 • Estudis econòmics i financers dels serveis públics.
 • La normativa aplicable als centres docents.


5.2. Els sistemes comptables dels organismes autònoms i dels centres depenents de l'administració pública

 • La gestió pressupostària.
 • Les subvencions públiques.
 • Les aportacions privades als ens públics.


5.3. Resolució de casos pràctics

Mòdul:
MÒDUL 6. ELS CENTRES DOCENTS EN L'ÀMBIT NORMATIU ADMINISTRATIU, PÚBLIC I CIVIL
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

Hores Lectives: 20

6.1. La normativa administrativa no educativa d'aplicació als centres docents

6.2. La normativa laboral d'aplicació als centres docents

 • Personal contractat directament
 • Personal contractat per membres de la comunitat educativa
 • Personal d'empreses subcontractades
 • Salut laboral


6.3. La normativa fiscal d'aplicació als centres docents

6.4. La normativa referent a establiments i menjadors públics

 • La gestió de residus


6.5. La normativa de responsabilitat civil

6.6. D'altra normativa d'aplicació als centres docents

Mòdul:
MÒDUL 7. ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

Hores Lectives: 20

7.1. La comunicació pública dins la comunitat educativa

 • Els mitjans de comunicació interns
 • Continguts
 • Formats


7.2. La comunicació pública cap a l'entorn social

 • Els mitjans de comunicació social
 • La premsa escrita
 • La ràdio
 • La televisió


7.3. Els llenguatges comunicatius

 • Eines, tècniques i estratègies


7.4. Resolució de casos pràctics

Mòdul:
MÒDUL 8. LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

Hores Lectives: 20

8.1. El marc general de la formació permanent

 • Concepte de formació permanent
 • Referències legislatives a la formació
 • La formació del professorat al Departament d'Ensenyament:
  • la programació i gestió de la formació
  • els Serveis Educatius
  • altres institucions, entitats i unitats de formació


8.2. La formació del professorat com a eina estratègica de millora: els Plans de Formació de Centre

8.3. L'avaluació de la formació. La transferència de la formació a la pràctica docent

8.4. L'esperit "Delors". Formació al llarg de la vida. Institucions que aprenen

8.5. El paper de les direccions en la formació d'avui i de demà

Mòdul:
MÒDUL 9. L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA: NIVELLS I COMPETÈNCIES
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:

Hores Lectives: 10

9.1. Els marcs constitucionals

 • Unió Europea
 • Estat Espanyol
 • Catalunya


9.2. Les administracions catalanes

 • Generalitat
 • Consells comarcals
 • Ajuntaments


9.3. Les accions educatives del món local

Mòdul:
MÒDUL 10. DOCÈNCIA I GESTIÓ 2.0: EINES I APLICACIONS
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

Hores Lectives: 30

10.1. Les eines web 2.0

 • Moodle
 • Google docs
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Sildeshare
 • D'altres


10.2. La web 2.0 en la docència

 • Els espais cooperatius de treballs
 • Experiències i bones pràctiques


10.3. La web 2.0 en la gestió

 • Els webs socials
 • Experiències i bones pràctiques


10.4. Les eines web 2.0 com a identificatiu de centre

 • Experiències i bones pràctiques
 • Resolució de problemes


10.5. Construir l'espai web personal i de grup

 • Portafolis

Mòdul:
MÒDUL 11. PROJECTE DE FI DE CURS
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:

Projecte de Direcció d'un centre docent

Mòdul:
TUTORIA
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.