Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 1: Edició i correcció a l'entorn digital
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

Mòdul 1. Edició i correcció a l’entorn digital

Crèdits: 6 ECTS (60 hores) / Modalitat: virtual

 

Mètodes i Entorns de Treball de la Correcció i l’Assessorament Lingüístic

José Antonio Moreno Villanueva (Professor i tècnic de llengua espanyola del Servei Lingüístic de la URV)

 1. Tasques del corrector i l’assessor lingüístics
 2. Tipus de correcció: correcció ortotipogràfica i correcció d’estil
 3. Mètodes de correcció: tècniques, signes i fraseologia
 4. La correcció en l’àmbit editorial i a l’àmbit de la premsa escrita
 5. La correcció i l’assessorament lingüístic per a empreses i institucions
 6. La correcció a l’entorn digital

 

Edició Digital, Autoedició i Llibres Electrònics

Jaume Llambrich Brull (Tècnic editorial de Publicacions URV)

 1. Introducció a la historia de l’edició
 2. Edició i autoedició
 3. Les parts d’un llibre, la tipografia i el disseny d’una publicació
 4. La recepció d’originals i el flux de treball editorial
 5. Modalitats d’edició: del paper al suport digital
 6. Software d’edició i formats de lectura digital

 

Edició i Redacció en Internet

Javi Polinario (Periodista científic especialitzat en xarxes socials)

 1. Conceptes bàsics d’escriptura per a la xarxa: multimedialitat, interactivitat i hipertextualitat
 2. Estructura dels textos per a internet
 3. Posicionament dels textos digitals en los buscadores
 4. Regles de escriptura en las xarxes socials
 5. Dinàmica d’una redacció digital
 6. Edició d’un mitjà digital
Mòdul:
MÒDUL 2: Correcció ortotipogràfica i d'estil
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

Mòdul 2. Correcció Ortotipogràfica i d’Estil

Crèdits: 6 ECTS (60 hores) / Modalitat: virtual

 

Correcció d’Ortotipografia

Pilar Comín Sebastián (Assessora lingüística i correctora)

 1. Accentuació
 2. Puntuació
 3. Ús de majúscules i minúscules
 4. Altres recursos tipogràfics
 5. Escriptura de prefixos
 6. Formació i escriptura d’abreviatures, sigles, acrònims i símbols
 7. Escriptura de xifres
 8. Transcripcions i adaptacions d’altres llengües

 

Correcció Gramatical i de Estilo

José Antonio Moreno Villanueva (Professor i tècnic de llengua espanyola del Servicio Lingüístic de la URV)

 1. Problemes de genero i número
 2. Problemes de concordança
 3. Errors en l’ús de los determinants
 4. Errors en l’ús de las formes pronominals
 5. Errors funcionals en l’ús de las formes verbals
 6. Errors en l’ús de les formes adverbials i preposicionals
 7. Impropietats e imprecisions lèxiques
 8. Ambigüitats i redundàncies
 9. Neologismes i estrangerismes
 10. Correcció textual: de la frase al pàrraf, del pàrraf al text
Mòdul:
MÒDUL 3: Eines i recursos per a la correcció i l'assessorament lingüístic
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

Mòdul 3. Eines i recursos per a la correcció i l’assessorament lingüístic

crèdits: 6 ECTS (60 hores) / Modalitat: virtual

 

Normativa i Ús de l’Espanyol Actual

Amelia Padilla Roig i María José García Domínguez (Assessores lingüístiques i correctores)

 1. Norma i ús, amics o enemics? Què ha saber un corrector?
 2. L’espanyol normatiu. Ha de ser purista un corrector?
 3. Nivells de llengua i registres. Com ha d’intervenir el corrector?
 4. La norma panhispànica i les obres acadèmiques del segle XXI
 5. Internet i noves tecnologies: la norma en el mundo digital
 6. Com afrontar l’anàlisi lingüístic d’un text
 7. La llengua espanyola en front la nova realitat
 8. L’espanyol neutre

 

Fuentes i Recursos para la Correcció i l’Assessorament Lingüístic

Amelia Padilla Roig i María José García Domínguez (Assessores lingüístiques i correctores)

 1. Fonts i recursos. Com i quan utilitzar-los? Recursos en línia o en paper?
 2. Diccionaris
 3. Gramàtiques
 4. Ortografies
 5. Manuals i llibres d’estil
 6. Glossaris
 7. Promptuaris
 8. Corpus i portals lingüístics

 

Eines Tecnològiques Aplicades a la Correcció

Ricardo de Pablo Bercial (Corrector)

 1. Correcció de textos i tecnologia
 2. Eines de col·laboració
 3. Personalitzar las eines de treball
 4. Moure’s per un document
 5. Control de canvis
 6. Buscar i substituir
 7. Informes de correcció. Fulles de notes
 8. Correctores automàtics
 9. Automatitzar el treball: autocorrecció, plantilles, macros
 10. Preparar un manuscrit en Word
 11. Altres formats
 12. Còpies de seguretat
Mòdul:
MÒDUL 4: Correcció i assessorament lingüístic especialitzats
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:

Mòdul 4. Correcció i assessorament lingüístic especialitzats

Crèdits: 9 ECTS (90 hores) / Modalitat: virtual

 

Edició i Escriptura Científiques

Gonzalo Claros (Professor de la Universitat de Málaga)

 1. La variació lingüística i la caracterització del llenguatge cientificotècnic
 2. Els organismes internacionals de normalització científica. Bibliografia
 3. La terminologia cientificotècnica: la unitat terminològica vs. el terme
 4. L’adequació del software de processament de textos per a la composició i la correcció cientificotècnica
 5. La terminologia cientificotècnica: segons l’àmbit d’especialitat
 6. L’estructura dels textos d’especialitat
 7. Introducció a les magnituds, les unitats i els símbols cientificotècnics
 8. Abreviacions i simbologia cientificotècnica
 9. Formulació matemàtica. Formulació física i cristal·logràfica. Formulació química i geològica
 10. Ordenació alfabètica de paraules i expressions
 11. Elaboració d’índex
 12. Redacció de referències bibliogràfiques i de llistes de bibliografia

 

Post-edició i Revisió de Traduccions

Judith Cortés Villarroya (Traductora i assessora lingüística)

 1. El paper del revisor de traduccions
 2. La post-edició: traducció automàtica, traducció assistida i memòries de traducció
 3. Problemàtica contrastiva de les traduccions inglés-español
 4. La pràctica de la revisió: textos generales
 5. La pràctica de la revisió: textos cientificotècnics
 6. La pràctica de la revisió: textos literaris
 7. La pràctica de la post-edició: textos generales
 8. La pràctica de la post-edició: textos cientificotècnics

 

Correcció i Revisió de Textos Literaris

Ana Mata Buil, traductora i correctora

 1. El procés d’edició d’un text literari: la relació entre corrector, autor i editor
 2. El corrector davant el text literari: estilo vs. correcció, nivells d’intervenció
 3. La pràctica de la correcció de textos literaris
 4. La pràctica de la revisió de traduccions noves
 5. Tipus de correccions segons el gènere textual: novel·la, assaig, llibre infantil e il·lustrat
 6. Correcció i actualització de traduccions antigues
 7. Las correccions «híbrides»: correcció d’estil i tipogràfica, «castellanització» o neutralització de un text
 8. Altres tasques relacionades: adaptació, novelització…
Mòdul:
Pràctiques formatives
ECTS:
3
Durada:
75 h.
Contingut:

L'alumne, com a complement de la seva formació, durà a terme 75 hores de pràctiques en una empresa o institució, oferint suport i assessorament lingüístic en les tasques de redacció, traducció, correcció i revisió de documents en diversos formats i per a diferents mitjans, sempre amb l'acompanyament i la supervisió d'un tutor professional (responsable a l'empresa o institució) i d'un tutor acadèmic (docent del curs de postgrau).

Mòdul:
Tutories
Durada:
15 h.
Contingut:
Tutories acadèmiques