Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Edició i correcció a l'entorn digital
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

MÒDUL NO PRESENCIAL

1. Mètodes i Entorns de Treball de la Correcció i l’Assessorament Lingüístic (2 ECTS)

 • Tasques del corrector i l’assessor lingüístic
 • Tipus de correcció: correcció ortotipogràfica i correcció d’estil
 • Mètodes de correcció: tècniques, signes i fraseologia
 • La correcció dins l’àmbit editorial i de la premsa escrita
 • La correcció i l’assessorament lingüístic per a empreses i institucions
 • La correcció a l’entorn digital

2. Edició Digital, Autoedició i Llibres Electrònics (2 ECTS)

 • Introducció a la història de l’edició
 • Edició i autoedició
 • Les parts d’un llibre, la tipografia i el disseny d’una publicació
 • La recepció d’originals i el flux de treball editorial
 • Modalitats d’edició: del paper al suport digital
 • Programari d’edició i formats de lectura digital

3.    Edició i Redacció a Internet (2 ECTS)

 • Conceptes d’escriptura per a la xarxa: multimedialitat, interactivitat i hipertextualitat
 • Estructura dels textos per a Internet
 • Posicionament dels textos digitals als cercadors
 • Regles d’escriptura a les xarxes socials
 • Dinàmica d’una redacció digital
 • Edició d’un mitjà digital 
   
Mòdul:
Correcció ortotipogràfica i d'estil
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

MÒDUL SEMIPRESENCIAL

1.    Correcció d’Ortotipografia (3 ECTS)

 • Accentuació
 • Puntuació
 • Ús de majúscules i minúscules
 • Altres recursos tipogràfics
 • Escriptura de prefixos
 • Formació i escriptura d’abreviatures, sigles, acrònims i símbols
 • Escriptura de xifres
 • Transcripcions i adaptacions d’altres llengües.

2.    Correcció Gramatical i d’Estil (3 ECTS)

 • Problemes de gènere i nombre
 • Problemes de concordança
 • Errors en l’ús dels determinants
 • Errors en l’ús de les formes pronominals
 • Errors funcionals en l’ús de les formes verbals
 • Errors en l’ús de les formes adverbials i preposicionals
 • Impropietats i imprecisions lèxiques 
 • Ambigüitats i redundàncies
 • Neologismes i estrangerismes
 • Correcció textual: de la frase al paràgraf, del paràgraf al text.
Mòdul:
Eines i recursos per a la correcció i l'assessorament lingüístic
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

MÒDUL NO PRESENCIAL

1. Normativa i Ús de l’Espanyol Actual (2 ECTS)

 • Norma i ús, amics o enemics? Què ha de saber un corrector?
 • L’espanyol normatiu. Ha de ser purista un corrector?
 • L’espanyol usual: nivells de llengua i registres. Com ha d’intervenir el corrector?
 • La norma panhispànica i les obres acadèmiques del segle XXI
 • Internet i noves tecnologies: la norma al món digital
 • Com enfrontar l’anàlisi lingüística d’un text
 • La llengua espanyola davant la nova realitat
 • L’espanyol neutre

2. Fonts i Recursos per a l’Assessorament Lingüístic (2 ECTS)

 • Fonts i recursos. Com i quan utilitzar-los? Recursos en línia o en paper?
 • Diccionaris
 • Gramàtiques
 • Ortografies
 • Manuals i llibres d’estil
 • Glossaris
 • Promptuaris
 • Corpus i portals lingüístics

3. Eines Tecnològiques Aplicades a la Correcció (2 ECTS)

 • Correcció de textos i tecnologia
 • Eines de col·laboració
 • Personalitzar les eines de treball
 • Moure’s per un document
 • Control de canvis
 • Cercar i substituir
 • Informes de correcció. Fulls de notes
 • Correctors automàtics
 • Automatitzar el treball: autocorrecció, plantilles, macros
 • Preparar un manuscrit en Word
 • Altres formats
 • Còpies de seguretat.
Mòdul:
Correcció i assessorament lingüístic especialitzats
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:

MÒDUL SEMIPRESENCIAL

1. Edició i Escriptura Científiques (3 ECTS)

 • La variació lingüística i la caracterització del llenguatge cientificotècnic
 • Els organismes internacionals de normalització científica. Bibliografia
 • La terminologia cientificotècnica: la unitat terminològica vs. el terme
 • L’adequació del programari de processament de textos per a la composició i la correcció cientificotècnica
 • La terminologia cientificotècnica: segons l’àmbit d’especialitat
 • L’estructura dels textos d’especialitat
 • Introducció a les magnituds, les unitats i els símbols cientificotècnics
 • Abreviacions i simbologia cientificotècnica
 • Formulació matemàtica. Formulació física i cristal·logràfica. Formulació química i geològica
 • Ordenació alfabètica de mots i expressions
 • Elaboració d’índex
 • Redacció de referències bibliogràfiques i de llistes de Bibliografia

2. Post-edició i Revisió de Traduccions (3 ECTS)

 • El paper del revisor de traduccions
 • La post-edició: traducció automàtica, traducció assistida i memòries de traducció
 • Problemàtica contrastiva de les traduccions anglès-espanyol
 • La pràctica de la revisió: textos generals
 • La pràctica de la revisió: textos cientificotècnics
 • La pràctica de la revisió: textos literaris
 • La pràctica de la post-edició: textos generals
 • La pràctica de la post-edició: textos cientificotècnics

3. Correcció i Revisió de Textos Literaris (3 ECTS)

 • El procés d’edició d’un text literari: la relació entre corrector, autor i editor
 • El corrector davant el text literari: estil vs. correcció, nivells d’intervenció
 • La pràctica de la correcció de textos literaris
 • La pràctica de la revisió de traduccions noves
 • Tipus de correcció segons el gènere textual: novel·la, assaig, llibre infantil i il·lustrat
 • Correcció i actualització de traduccions antigues
 • Les correccions “híbrides”: correcció d’estil i tipogràfica, “castellanització” o neutralització d’un text
 • Altres tasques relacionades: adaptació, novel·lització...
Mòdul:
Pràctiques formatives
ECTS:
3
Durada:
75 h.
Contingut:

L'alumne, com a complement de la seva formació, durà a terme 75 hores de pràctiques en una empresa o institució, oferint suport i assessorament lingüístic en les tasques de redacció, traducció, correcció i revisió de documents en diversos formats i per a diferents mitjans, sempre amb l'acompanyament i la supervisió d'un tutor professional (responsable a l'empresa o institució) i d'un tutor acadèmic (docent del curs de postgrau).

Mòdul:
Tutories
Durada:
15 h.
Contingut:
Tutories acadèmiques

Inscripció