Diploma de Postgrau en Cooperació i Desenvolupament

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Globalització: l'escenari mundial i les relacions desiguals
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
 1. Antecedents històrics de les relacions Nord-Sud
 2. Processos de descolonització i neocolonialisme
 3. Visió de les diferents teories i estratègies de desenvolupament
 4. Paper del comerç internacional en el desenvolupament
Mòdul:
Cooperació al desenvolupament i drets humans: polítiques i estratègies
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
 1. Organismes multilaterals: Acords internacionals (BM, FMI) i política de cooperació a Europa

   

 2.  

  Cooperació bilateral: polítiques estatals i cooperació descentralitzada

 3.  

  Polítiques multilaterals Sud-Sud i projectes d'integració regional al Sud

 4.  

  L'articulació del principi de cooperació al Sistema de Nacions Unides
Mòdul:
Cultures, gènere i migracions
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Cultura i Desenvolupament 

 2.  L'impuls del Co-desenvolupament 

 3.  Genere i desenvolupament

 4.  Persones refugiades i desplaçaments forçats

 5.  Resolució de conflictes i mediació 

   

Mòdul:
L'acció humanitària: ajuts i emergència
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Introducció a l'acció humanitària

 2.  

  Logística d'emergència: principals problemes i sectors 

 3.  

  Introducció al dret internacional humanitari

 4.  

  Itinerari i experiència laboral en l’acció humanitària

 5.  

  Treball de camp. La construcció d'un camp recepció de refugiats

Mòdul:
Projectes de desenvolupament: el cicle del projecte, identificació, monitoratge i avaluació
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
 1. Identificació projectes

 2. Cicle projecte. Marc lògic

 3. Elaboració de projectes

 4. Monitoratge i avaluació

Mòdul:
TREBALL DE FI DE POSTGRAU
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

Tema:

Cal desenvolupar un tema relacionat amb el temari impartit durant el curs. L’estudiant pot escollir un dels dos itineraris de treball:

A ) Desenvolupar un plantejament conceptual/teòric basat en un territori i dades reals. Per exemple: una proposta metodològica, una anàlisi crítica, el disseny d’un projecte de cooperació.

B ) Desenvolupar una memòria crítica resultat d’una experiència pràctica. El màster facilita la realització de pràctiques en diferents institucions i entitats (ajuntaments, ONGs, fundacions, etc.). Així mateix es dóna la possibilitat a l’alumnat que proposi les seves pròpies pràctiques. Des de l’organització s’estableix el contacte oportú amb l’entitat proposada i es pacten les condicions. Les pràctiques han d’assolir un mínim de 60 hores de treball. A la memòria s’ha d’incloure un annex amb una valoració de la persona de la institució que ha monitoritzat la tasca.

Inscripció