Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Cròniques

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Fonaments per a la cura de la pell
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

1.1. Pell i cicatrització

 • Anatomia i fisiologia de la pell
 • Cures de la pell sana i fràgil
 • El procés biològic de reparació de les ferides

1.2. Nutrició i ferides cròniques

 • Relació entre l'estat nutricional i les ferides cròniques
 • Garbellat nutricional i intervencions nutricionals en la prevenció i tractament de les ferides cròniques.

1.3. Aspectes ètics, legals i econòmics en les ferides.

Mòdul:
Valoració i tractament de les úlceres per pressió, fricció i lesions associades a la humitat
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

2.1. De les úlceres per pressió a les lesions relacionades amb la dependència: Un nou marc conceptual.

2.2. Úlceres per pressió

 • Antecedents històrics. Definició
  • Etiopatogènia
  • Característiques clíniques, classificació/categorització, llocs de localització més freqüents i mecanismes de producció

2.3. Lesions per fricció

 • Definició
  • Etiopatogènia
  • Característiques clíniques, classificació/categorització, llocs de localització més freqüents i mecanismes de producció

2.4- Lesions per humitat

 • Definició
 • Etiopatogènia
 • Característiques clíniques, classificació/categorització, llocs de localització més freqüents i mecanismes de producció.

2.5. Lesions mixtes o combinades

 • Definició
 • Etiopatogènia
 • Característiques clíniques, classificació/categorització, llocs de localització més freqüents i mecanismes de producció.

2.6. El problema de les lesions en contextos assistencials d'elevada prevalença i/o situacions especials

 • Úlceres per pressió en pediatria.
 • Úlceres per pressió en Unitats de Vigilància intensiva
 • Úlceres per pressió en Quiròfan

2.7 La prevenció com a eina bàsica per a l'abordatge de les diferents Lesions Relacionades amb la Dependència

 • La valoració integral del pacient (valoració del risc, valoració de la pell)
 • Control dels factors etiològics: pressió/cisalla
  • Mobilitzacions
  • Canvis posturals
  • Superfícies especials per al maneig de la pressió
  • Protecció local
 • Control de les factors etiològics: humitat
  • Neteja, hidratació i protecció de la pell davant la humitat
 • Control dels factors coadjuvants
  • Nutrició i hidratació
  • Cura de la pell en risc
  • Millora de l’oxigenació tissular
  • Protecció davant les agressions externes
Mòdul:
Valoració i tractament de les ferides cròniques. Etapes del procés de curació (concepte TIME)
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

3.1. Abordatge de les ferides cròniques des del concepte TIME

3.2. Preparació del jaç de la ferida: neteja i desbridament

 • La neteja de la ferida com a base del tractament
 • Tipus de desbridament

3.3. Manejo de la carga bacteriana

 • Factors que afavoreixen la infecció
  •  El biofilm
 • Valoració i diagnòstic de la infecció
  • Presa de mostres
Mòdul:
Abordatge de les úlceres d'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic
ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:

4.1. Epidemiologia, etiopatogènia, classificació i diagnòstic diferencial de les úlceres de l'extremitat inferior

 • Concepte i definició de les úlceres d'extremitat inferior
 • Epidemiologia
 • Etiopatogènia i classificació
 • Diagnòstic diferencial de les úlceres d'extremitat inferior

4.2. Úlceres venoses

 • Epidemiologia
 • Anatomia del sistema venós i fisiopatologia
 • Característiques i classificació
 • Diagnòstic. Doppler.  Fonaments. Càlcul del índex turmell braç (ITB)
 • Abordatge i tractament integral
 • Mesures de prevenció per evitar recidives

4.3. Ulceres d'etiologia isquèmica

 • Concepte de malaltia arterial perifèrica
 • Definició de isquèmia crítica de l'extremitat i d'úlcera d'etiologia isquèmica
 • Epidemiologia
 • Fisiopatologia
 • Característiques, manifestacions clíniques y classificació
 • Valoració i diagnòstic
 • Estratègia terapèutica

4.4. Úlceres dempeus diabètic

 • Epidemiologia
 • Fisiopatologia
 • Manifestacions clíniques (úlcera neuropàtica, lesions isquèmiques, lesions neuroisquèmiques)
 • Diagnòstic i classificació
 • Abordatge i tractament integral.
 • Educació i prevenció en el peu diabètic

4.5. Úlcera hipertensiva o úlcera de Martorell

 • Definició
 • Epidemiologia
 • Fisiopatologia
 • Diagnòstic
 • Abordatge i tractament integral
 • Mesures de prevenció per evitar recidives

4.6. El tractament del dolor en els pacients amb ferides cròniques

 • Maneig farmacològic del dolor en les ferides cròniques
  • Maneig general del dolor
  • Maneig del dolor relacionat amb els canvis d'apòsit
  • Avaluació del dolor
Mòdul:
Valoració i tractament de cremades, ostomies i ferides de baixa prevalença
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

5.1. Cremada com a ferida crònica

 • Definició, fisiopatologia i classificació de les cremades
 • Evolució normal i maneig de les cremades menors
 • Causes i prevenció de la cronificació d'una cremada menor
 • Maneig d'una cremada cronificada

5.2. Ostomies respiratòries, de nutrició i eliminació: tipus, cures i complicacions

 • Les ostomies de nutrició
 • Las ostomies de eliminació
 • Las ostomies respiratòries

5.3. Úlceres neoplàsiques.

5.4. Ferides cròniques en cures pal·liatives. Úlcera Terminal de Kennedy (UTK).

Mòdul:
Pràctiques formatives
ECTS:
1
Durada:
25 h.
Contingut:
Els alumnes assistiran a centres de referència en tractament de ferides cròniques on realitzaran:
- Pràctiques d'observació i valoració de ferides mitjançant el judici clínic i la fonamentació científica.
- Pràctiques que els permetran optimitzar l'aprenentatge d'habilitats de cura de ferides.
- Pràctiques per desenvolupar la comunicació amb el pacient/família.

Inscripció