Diploma d'Especialització en Cuidatges Crítics. Infermeria de Cures Intensives

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1: Context humà i terapèutic en cuidatges crítics
ECTS:
1,5
Durada:
14 h.
Contingut:
1.1 Principis i valors en la gestió de les UCIS
 • 1.1.1 Espai i entorn. Evolució del Disseny. Entorn de curació.
 • 1.1.2 Tecnificació versus humanització. Responsabilitat ètica i legal.
1.2 Acollida i valoració del pacient i família
 • 1.2.1 L’estrès al ingrés.
 • 1.2.2 La família el mon del pacient.
 • 1.2.3 Construcció del relat i registre infermer. Registres al ingrés, evolució i alta
 • 1.2.4 Taller teòric pràctic: Valoració clínica. Monitorització del pacient crític: aspectes basics. Conceptes i tipus de monitorització; cardíaca i respiratòria; l’estat hemodinàmic; estat neurològic; sedoanalgèsia i dolor; Recollida de mostres i Monitorització de paràmetres analítics

Mòdul:
Mòdul 2: Desenvolupament de coneixement clínics en pacients amb trastorn respiratoris
ECTS:
2
Durada:
21 h.
Contingut:
2.1 Record anatomofisiològic i patologia del sistema respiratori
 • 2.1.1 Patologia respiratòria mes freqüent a la UCI.
 • 2.1.2 Causes de la fallida respiratòria i identificació de problemes en el pacient.
 • 2.1.3 Avenços i estratègies en el tractament del distrès respiratori agut.

2.2 Valoració de prioritats infermeres i maneig del cuidatge del pacient
 • 2.2.1 Procediments relacionats amb la respiració: Oxigenoterapia, Accés a la via aèria, aspiració de secrecions, drenatges toràcics Valoració per a prevenir el infart pulmonar.
 • 2.2.2 El pacient amb respiració assistida: VM invasiva i VM no invasiva. Complicacions associades. Maneig i seguretat de la via aèria. Promoure la oxigenació. Monitoratge del progrés respiratori i confort. Posicions del pacient. Les transicions de la respiració assistida. Raonament clínic i cuidatges que facilitant el weaning. Valoració metabòlica. Paràmetres cardiovasculars.
 • 2.2.3 Avaluació neurològica. Anticipació de crisis, riscos i vulnerabilitat del pacient. Alleujament i maneig de la ansietat.
 • 2.2.4 Teràpia de circulació i oxigenació extracorporea.
 • 2.2.5 Taller pràctic: Intubació orotraqueal, Traqueostomia, Drenatges, Aspiració secrecions. Ventilació assistida

Mòdul:
Mòdul 3: Desenvolupament de coneixement clínic en pacient amb trastorns cardiocirculator
ECTS:
2
Durada:
21 h.
Contingut:
3.1 Record anatomofisiològic i patologia del sistema cardiocirculatori
 • 3.1.1 Patologia cardiocirculatòria mes freqüent a la UCI: Insuficiència cardíaca i edema agut de pulmó; cardiopatia isquèmica, taponament cardíac, arítmies, shock cardiogènic i crisi hipertensives...

3.2 Valoració de prioritats infermeres i maneig del cuidatge del pacient
 • 3.2.1 Procediments relacionats amb les alteracions cardiovasculars: Electrocardiografia; teràpies elèctriques; Fibrinòlisi. Monitoratge hemodinàmic invasiu: coronariografia, catèter de Swan-Ganz¿.
 • 3.2.2 Valoració per a prevenir la perforació i ruptura del balon. Control i alleujament del dolor. Maneig de la inestabilitat cardíaca. Promoure la recuperació física i emocional
 • 3.2.3 Taller pràctic: Electrocardiografia. Cateteritzaciò perifèrica i vascular

Mòdul:
Mòdul 4: Desenvolupament de coneixement clínic en pacient amb compromís renal
ECTS:
1,5
Durada:
14 h.
Contingut:
4.1 Record anatomofisiològic i patologia del sistema renal
 • 4.1.1 Patologia renal aguda mes freqüent a la UCI: IRA i fallo renal. Trasplantament renal.

4.2 Valoració de prioritats infermeres i maneig del cuidatge del pacient
 • 4.2.1 Procediments relacionats amb les alteracions renal: Tècniques de depuració extrarenal. Hemofiltració. Hemodiàlisi i diàlisi peritoneal. Anticoagulació. Monitorització de la funció renal. Avaluació i correcció del equilibri hidroelectrolític i acido-base. Prevenció i control del risc d’infecció. Promoure la seguretat i maneig de la ansietat
 • 4.2.2 Taller pràctic: Monitorització equilibri hidroelectrolític i àcid-base. Balanços.

Mòdul:
Mòdul 5: Desenvolupament de coneixement clínic en pacient amb afectació neurològica
ECTS:
2
Durada:
14 h.
Contingut:
5.1 Unitat Temàtica Record anatomofisiològic i patologia del sistema nerviós
 • 5.1.1 Patologia neurològica més freqüent a la UCI: Malaltia cerebrovascular. Codi Ictus. Hipertensió intracranial. Convulsions i estatus convulsiu. Síndrome de Guillain-Barrè. El pacient en coma

5.2 Valoració de prioritats infermeres i maneig del cuidatge del pacient
 • 5.2.1 Procediments relacionats: Valoració neurològica, escales mes comuns. Maneig i monitorització de la sedació (BIS), Monitorització de la PIC. Punció lumbar. Maneig de la termoregulació. El cuidatge del cos en el pacient neurològic. Canvi de posició neurològic. Precaucions amb l’hemorràgia subaracnoïdal. El cuidatge al donant d’òrgans i la seva família.
 • 5.2.2. Taller pràctic: monitorització neurològica

Mòdul:
Mòdul 6: Desenvolupament de coneixement clínic en poblacions de pacients específiques
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:
6.1 El pacient amb Sèpsia i schock sèptic
6.2 El pacient amb hemorràgia. manejament de la hipovolèmia
6.3 El pacient politraumatitzat
6.4 El pacient crític cremat
6.5 El pacient crític postquirúrgic. Cardíac, neurològic
6.6 La pacient crítica obstètrica
Mòdul:
Mòdul 7: Maneig de la nutrició, la farmacoteràpia
ECTS:
1,5
Durada:
14 h.
Contingut:
7.1 Monitorització metabòlica i maneig de prioritats nutricionals
 • 7.1.1 Factors causals de malnutrició. Nutrició artificial: enteral i parenteral

7.2 Fàrmacs de us mes freqüents en UCI.
 • 7.2.1 Seguretat i precaucions en la administració de fàrmacs.
 • 7.2.2 Taller pràctic: Preparació i administració nutrició artificial. Càlcul de dosi

Mòdul:
Mòdul 8: El cuidatge del cos. Prevenció i tractament de lesions i cura de la pell
ECTS:
1,5
Durada:
14 h.
Contingut:
8.1. Higiene i moviment
 • 8.1.1 Prevenció de lesions a la pell
 • 8.1.2 Tipus de lesions i tractament i cura de ferides. Drenatges
 • 8.1.3 Taller pràctic: Higiene, moviment i confort del cos
 • 8.1.4 Taller de teràpies complementares (opcional)

Mòdul:
Mòdul 10: Cuidatges i decisions al final de la vida
ECTS:
1,5
Durada:
11,5 h.
Contingut:
10.1 La transició a cures pal·liatives. Preparar una "bona mort"
 • 10.1.1 Planificació e implementació de les cures pal·liatives.
 • 10.1.2 Sedació.
 • 10.1.3 Debats ètics en la pressa de decisions al final de la vida
 • 10.1.4 Atenció a la família
 • 10.1.5 Taller: Coaching

Mòdul:
Mòdul 9: El cuidatge del nadó i nen crític
ECTS:
2
Durada:
21 h.
Contingut:
9.1 Infermeria en la unitat de cures intensives neonatals.
 • 9.1.1 Patologies mes freqüents del nounat prematur i a terme. Cuidatges centrats en el desenvolupament del nounat i la família.
 • 9.1.2 Metodologia NIDCAP
 • 9.1.3 Monitorització i farmacoteràpia del nounat

9.2 Infermeria en la unitat de cures intensives pediàtriques
 • 9.2.1 Cuidatge centrat en el nen i la família
 • 9.2.2 Causes més freqüents d’ingrés a les UCIs pediàtriques
 • 9.2.3 Valoració de prioritats infermeres i maneig del cuidatge del nen i família.
 • 9.2.4 Farmacoteràpia en el nen.
 • 9.2.5 Taller pràctic: farmacoteràpia càlcul de dosi

Mòdul:
Mòdul 11: Suport vital i transport del malalt crític
ECTS:
1,5
Durada:
37,5 h.
Contingut:
11.1 Reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada en l’adult
11.2 Reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada en el nen
11.3 Trasllat intrahospitalàri. Protocols i continuïtat de cuidatges
 • 11.3.1 Trasllat extrahospitalàri.
 • 11.3.2 Trasllats aeri i terrestre
Mòdul:
Mòdul 12: Pràctiques clíniques
ECTS:
8
Durada:
200 h.
Contingut:
200 hores
Mòdul:
Mòdul 13: Tutories
ECTS:
1,5
Durada:
14 h.
Contingut:
Hores presencials, d’assistència a seminaris, tutories