Desenvolupament Infantil i Psicomotricitat

Fitxa Tècnica

Codi:
CDEIEP-I5-2016-5
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones sense titulació universitària, procedents de Cicles Formatius de Grau Superior.
Psicòlegs, pedagogs, mestres, logopedes, psicopedagogs, diplomats en infermeria, educadors socials i fisioterapeutes.
Objectius:
· Comprendre en profunditat el procés de desenvolupament i maduració del nen.
· Assolir coneixements, teories i competències pràctiques per a treballar la psicomotricitat a nivell preventiu i educatiu dels 0 als 7 anys.
Dates:
del 30/09/2016 al 27/05/2017
Horari:
Divendres de 18 a 21 h. Pràctiques segons centres a concretar. Classes presencials fins a l'últim cap de setmana de febrer de 2017 Pràctiques fins a finals de març de 2017. Presentació del treball fins al 27 de maig de 2017.
Calendari del curs:
Ubicació:
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades - Tarragona)
Impartició:
presencial
Durada:
91 h
Preu:
625 €
Coordinació acadèmica:
Misericòrdia Camps Llauradó
Docents:
Misericòrdia Camps Llauradó
Inés Tomás Alabart
Carmen Mateu Zaforas
Misericòrdia Olesti
Felip Ramon Caudet Piñana
Jordi Palací Gonzàlez
Rosa Paixà Matas
Fabiana Sánchez Feutrie
Xavi Forcadell Drago
Tomás Álvaro Naranjo
Célia Camps Pérez
Marina Fortuny Llorach
Ana Mériz Atarés
Estefania Morató Gomis
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
Aquest curs ha obtingut el Reconeixement d'Interés Sanitari (RIS) de l'Institut d'Estudis de la Salut, de la Generalitat de Catalunya.

Temari del curs

Mòdul:

Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

Contingut:
.
Mòdul:
Introducció a la Psicomotricitat. Desenvolupament infantil i intervenció psicomotriu
Durada:
23 h.
Contingut:

Concepte, història i realitat actual de la Psicomotricitat

 • Especificitat de la Psicomotricitat, en relació a altres models d’intervenció educativa i terapèutica
 • Història de la Psicomotricitat
 • Realitat actual als diferents països
 • Diferents aproximacions metodològiques
  Bases psicobiològiques del moviment: Escoltant el propi cos per escoltar el dels altres
 • Moviment i postura.
 • Bases fisiològiques i estructures implicades.
 • El sistema sensitiu
 • Lleis de la postura. Tipologies i respecte a la individualitat.
 • Propiocepció.
 • Reconeixement del propi cos i observació corporal.
 • Emocions i postura. Les quatre direccions bàsiques.
  Desenvolupament Psicomotriu I:
 • Desenvolupament motriu
 • Evolució dels diferents aspectes motrius (Pikler)
 • Tonicitat
 • Respiració
 • Relaxació
 • Esquema Corporal
  Desenvolupament Psicomotriu II i III:
 • Coordinació dinàmica
 • Coordinació oculomanual
 • Equilibri
 • Lateralitat
 • Organització espacial
 • Organització temporal
  El desenvolupament emocional durant la infància
 • Naixement i evolució dels vincles afectius
 • Vinculació i seguretat emocional
 • Símptomes i signes d’alerta enfront la inseguretat
  El valor de l’activitat autònoma. El model de Lóczy
 • Contextualització
 • Pensament i obra
 • Visionat i anàlisi d’imatges
Mòdul:
Estratègies d'avaluació i diagnòstic
Durada:
9 h.
Contingut:

  La observació de l’infant
 • Concepte, objecte i sentit de la observació
 • Actituds i disposició per a la observació
 • Els temps i els paràmetres de la observació psicomotriu
  Exploració i diagnòstic psicomotriu
 • Balanç psicomotriu
 • Elements del diagnòstic psicomotriu
 • Tècniques d’exploració: Perfil psicomotriu de Picq-Vayer
 • Tècniques d’exploració: Test McCarthy d’aptituds i psicomotricitat per a nens
  Exploració i diagnòstic psicomotriu
 • Tècniques d’exploració: Test de l’esquema corporal Daurat-Hemeljak
 • Altres tècniques d’exploració
 • Un exemple d’avaluació i diagnòstic psicomotriu

Mòdul:
La intervenció psicomotriu en contextos educatius
Durada:
24 h.
Contingut:

Objectius i nivells d’intervenció en la pràctica psicomotriu

 • Objectius de la pràctica psicomotriu en relació al desenvolupament infantil
 • La intervenció en l’àmbit preventiu-educatiu, d’ajuda i terapèutic
 • La perspectiva d’intervenció en el cicle vital
  Principis i estratègies d’intervenció en la pràctica psicomotriu educativa: Estratègies i rol del psicomotricista
 • Escolta i empatia
 • Disponibilitat corporal
 • Capacitat de contenció i límits
 • La tecnicitat, les propostes per a la progressió del plaer sensoriomotriu
  Principis i estratègies d’intervenció en la pràctica psicomotriu educativa: Els espais i les fases de la sessió
 • Espais, temps i materials que es transformen
 • L’estratègia de les fases successives
 • Del plaer de fer al plaer de pensar
 • Les activitats del plaer sensoriomotriu
  El Currículum d’Educació infantil (0-3 anys) i l’educació psicomotriu
 • Àrees curriculars i continguts psicomotrius en la primera etapa d’educació infantil
 • Les propostes d’intervenció a la sala
  La psicomotricitat educativa i el seu tractament a les escoles. La Psicomotricitat a l'Educació Infantil (3-6 anys)
 • El currículum d’educació infantil
 • Transversalitat dels aprenentatges: de la sala de psicomotricitat a l’aula ordinària 
  La pràctica psicomotriu educativa: psicomotricitat vivenciada i currículum (LOE)
 • El paper del cos al sistema educatiu: el tractament del cos a l’escola
 • Una mirada a la LOE des de la psicomotricitat vivenciada: aspectes comuns
 • De la Programació General anual de Psicomotricitat a la Programació Didàctica: estratègies i recursos per a programar una pràctica psicomotriu espontània
  Evolució del joc durant la infància
 • Sentit i caracterització del joc en la infància
 • Desenvolupament i tipologies de joc al llarg de la infància
 • El joc en l’àmbit educatiu i terapèutic

Mòdul:
Pràctiques
Durada:
35 h.
Contingut:

  Participació en les pràctiques amb nens a diferents escoles i institucions