Curs Avançat en Assessorament Laboral

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Aspectes bàsics del dret del treball
ECTS:
2
Durada:
16 h.
Contingut:

1.1.   El àmbit del dret del Treball

1.1.1     Àmbit d’aplicació. Requisits de la relació laboral i la seva problemàtica.

1.1.1.1   Concepte de treballador. Teoria de la macro-alienitat

1.1.1.2   Concepte d’empresari.

1.1.1.3   Exclusions del contracte de treball i

1.1.2     Principals relacions especials de treball.

1.1.2.1   Alts càrrecs o directius

1.1.2.2   Empleats de la llar

1.1.2.3   Agents mercantils

1.1.3     Criteris recents de jurisprudència 

 

1.2    Situacions conflictives en els drets de la relació laboral

1.2.1       Drets derivats de la relació laboral

1.2.1.1   Dret a la no discriminació

1.2.1.2   Dret a la intimitat i dignitat

1.2.2       Criteris recents de jurisprudència 

 

1.3    Situacions conflictives en els deures de la relació laboral

1.3.1       Deures bàsics del treball

1.3.1.1   Compliment de les obligacions del lloc de treball.

1.3.1.2   El deure a la <no concurrència>.

1.3.1.3   El deure a la <no competència post-contractual>. Requisits i clàusules contractuals.

1.3.1.4   Els pactes de <permanència>. Requisits i clàusules contractuals.

1.3.1.5   Conseqüències del incompliments de les obligacions. Prescripció i Sancions.

1.3.2       Deures derivats de la relació laboral i poder de direcció de l’empresari.

1.3.2.1   El poder de direcció de l’empresari. El ius variandi

1.3.2.2   El compliment de les instruccions de l’empresari vs el ius resistentae del treballador.

1.3.2.3   Compliment de les obligacions preventives.

1.3.2.4   La verificació per part de l’empresari de les faltes d’assistència per incapacitat temporal

1.3.3       Criteris recents de jurisprudència

Mòdul:
El contracte de treball i actualització en la modalitat de la contractació de l'empresa
ECTS:
2
Durada:
16 h.
Contingut:

2.1   Elements del contracte de treball. Validesa del contracte.

 

2.2.   Forma i contingut del contracte de treball.

 

2.3.   Modalitats de contractació laboral

2.3.1. Estudi i problemàtica del contracte de fixos discontinus.

2.3.2. Estudi i problemàtica dels contractes de duració determinada.

2.3.3. Estudi i problemàtica del contracte de relleu.

2.3.4. Estudi i problemàtica del contracte indefinit. Bonificacions.

 

2.4.   Estudi de les clàusules contractuals més rellevants a les empreses.

 

2.5.   Clàusules abusives i clàusules contraries als drets fonamentals.

2.6.   Últims criteris de la jurisprudència sobre les modalitats de contractació.

Mòdul:
Subcontractació i successió empresarial
ECTS:
2
Durada:
16 h.
Contingut:

3.1 Subcontratación de obras y servicios.

3.1.1 Estudio de las principales responsabilidades del cedente y cesionario en el ámbito laboral.

3.1.2 Protocolos para   evitar las responsabilidades.

3.1.3 Sentencias relevantes

 

3.2 La sucesión empresarial.

3.2.1 Estudio de las principales vías de la sucesión empresarial

3.2.2 La sucesión legal vs sucesión convencional vs sucesión contractual

3.2.3 Problemas prácticos de la sucesión de empresa en los principales convenios de sector (seguridad privada, limpieza, ambulancias)

3.2.4 Estudio de las sentencias más relevantes en casos de sucesión empresarial

Mòdul:
La modificació i suspensió del contracte de treball
ECTS:
2
Durada:
16 h.
Contingut:

4.1. Punts crítics de la modificació substancial de les condicions de treball

4.1.1 La modificació de les condicions salarials. Sistemes i quantia salarial

4.1.1.1 La modificació substancial vs la inaplicació del conveni

4.1.2 La modificació de la jornada de treball i horaris de feina.

4.1.2.1 Modificació de la jornada temps complert-parcial i viceversa.

4.1.2.2 Modificació vs guarda legal

4.1.3 Anàlisi de les recents sentències del Tribunal Suprem

 

4.2. La suspensió del contracte de treball i reducció de jornada per causes ETOP.

4.2.1 Règim jurídic. Causes i diferents tipus de suspensió del contracte i reducció de la jornada

4.2.2 Estudi exhaustiu del procediment

4.2.2.1 Iniciació del procediment, període de consultes i notificació individual

4.2.2.2 Efectes en la relació contractual

4.2.2.3 Efectes en les prestacions d’atur

4.2.3 Problemes pràctics del procediment

4.2.4 Sentències rellevants

4.2.4.1 Sentències més rellevants Audiència Nacional

4.2.4.2 Sentències més rellevants del Tribunal Suprem

Mòdul:
L'extinció del contracte de treball
ECTS:
3,5
Durada:
32 h.
Contingut:

5.1 L’extinció del contracte per causes objectives ETOP

5.1.1 Règim jurídic i diferents causes que el motiven 

5.1.1.1 Estudi dels problemes pràctics més rellevants sobre les causes.

5.1.1.2 L’àmbit d’aplicació: grup d’empreses, empresa i/o centre de treball, segons les diferents causes ETOP

5.1.1.3 Sentències més rellevants sobre les causes.

5.1.2 Tràmits formals de l’acomiadament per causes objectives.

5.1.2.1 Contingut de la carta d’acomiadament

5.1.2.2 Oferiment de la indemnització legal.

5.1.2.3 El preavís obligatori.

5.1.2.4 Estudi dels problemes pràctics més rellevants sobre el procediment

5.1.3 Estratègies i plantejaments sobre les causes i el procediment de l’extinció per causes objectives ETOP. Plantejament d’un cas real.

5.1.3.1 Exposició del cas pràctic real. Anàlisis de la situació i plantejament de les diferents estratègies.

5.1.3.2 Debat i defensa de postures al respecte del plantejaments i estratègies.

5.1.3.2 Visualització d’un judici real d’extinció per causes objectives i anàlisis de la Sentència

 

5.2 L’acomiadament Col·lectiu

5.1.1 Règim jurídic. Breu remissió a les causes (Ja estudiat al epig. 5.1.1).

5.1.2 Estudi exhaustiu del procediment

5.1.2.1 Competència per instruir l’expedient.

5.1.2.2 Inici del procediment. Període de consultes. Documentació obligatòria.

5.1.2.4 Negociació, criteris de selecció i d’altres punts a tenir en compte.

5.1.2.3 Mesures social, pla de recol·locació i d’altres aspectes a tenir en compte.

5.1.2.4 Finalització del procediment. Notificació dels acomiadaments.

5.1.3 Problemes pràctics del procediment

5.1.4 Sentències rellevants

5.1.1.1 Sentències més rellevants Audiència Nacional

5.1.1.2 Sentències més rellevants del Tribunal Suprem

 

5.3 L’extinció del contracte per causes disciplinaries.

5.3.1 Règim jurídic i causes.

5.3.2 Faltes i sancions. Prescripció de les faltes.

5.3.3 Requisits formals de l’acomiadament.

5.3.3.1 Contingut de la carta.

5.3.3.2 Requisits convencionals i formalitats respecte als representants legals de treballadors i afiliats a un sindicat.

5.3.4 L’acomiadament irregular i forma de esmenar-ho.

5.4 Extinció per voluntat del treballador

5.4.1 Règim jurídic. Causes.

5.4.2 Procediment i efectes en el contracte treball / atur.

Mòdul:
La negociació col.lectiva a l'empresa
ECTS:
1
Durada:
8 h.
Contingut:

6.1 Trets generals de la negociació col·lectiva

 

6.2 La negociació col·lectiva estatutària

6.2.1 Regles de capacitat i legitimació per negociar

6.2.2 La negociació col·lectiva a nivell d’empresa o inferior.

6.2.3 La negociació col·lectiva a nivell supraempresarial.

6.2.2 Contingut mínim de la negociació i matèries reservades

6.2.3 Fases i esquemes del procediment de negociació i firma del conveni d’empresa

6.3 Problemes pràctics a la negociació col·lectiva

6.3.1 La eficàcia temporal del conveni. La ultra activitat.

6.3.2 Concurrència de convenis. L’adhesió i extensió.

6.3.3 El sistema REGCON de registres de convenis

Mòdul:
L'empresa davant la inspecció de treball
ECTS:
3
Durada:
24 h.
Contingut:

7.1  La Inspecció de Treball i Seguretat Social.

7.1.1 Facultats i atribucions dels Inspectors i Subinspectors i tècnics habilitat.

7.1.2 Auxili i col·laboració amb la inspecció de treball (Administració pública, cossos de les forces de seguretat, Jutjats i Tribunals, empresaris, etc.).

 

7.2 El procediment inspector.

7.2.1 Activitat inspectora prèvia al procediment sancionador

7.2.1.1 Formes d’actuació i duració de les actuacions.

7.2.1.2 Obligació d’estendre diligència i contingut

 

7.3  El procediment sancionador i de liquidació de quotes.

7.3.1 Subjectes responsables

7.3.2 Tipus d’infraccions més comuns. Prescripció de les infraccions i de quotes.

7.3.3 Requisits de les actes de sanció i de liquidació de quotes.

7.3.4 Presumpció de certesa de les actes.

7.3.5 Acumulació i graduació de les sancions .

7.3.6 Notificació de les actes, al·legacions.

7.3.7 Resolució administrativa i possibles recursos.

7.3.8 Exemples d’al·legacions i/o recursos sobre actes de sanció i/o liquidació.

 

7.4 Anàlisis i pràctica dels principals recursos administratius en contra les Actes d’Infracció i Liquidació.

7.4.1 Simulació d’un cas d’actuació inspectora i simulació pràctica dels recursos en contra de l’actuació inspectora.