Curs Avançat de Pràctica Jurídica Laboral

Fitxa Tècnica

Codi:
CPRAJDA-I1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Titulats i professionals que volen adquirir i posar en pràctica habilitats per la defensa jurídica laboral.
Objectius:
Ampliar coneixements i possar en pràctica les habilitats i estratègies de la defensa jurídica.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del Diploma de Postgrau en Assessorament Jurídic Laboral

Dates:
del 16/02/2017 al 23/06/2017
Horari:
Dijous de 17 a 21 h i divendres de 16 a 20 h.
Ubicació:
Facultat de Ciències Jurídiques Campus Catalunya Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
144 h (14,5 ECTS)
Preu:
1100 €
Coordinació acadèmica:
Rosa Rodríguez Sánchez
Jordi Muria López
Docents:
Miquel A. Purcalla Bonilla
Jordi Muria López
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.
Entitats col·laboradores:

Amb la col·laboració de:


Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 8: Introducció al procediment laboral. La llei reguladora de la jurisdicció social
ECTS:
2
Durada:
16 h.
Contingut:

8.1  Estudi de la competència objectiva de l’Ordre de la Jurisdicció Social i principals problemes de la competència objectiva.

 

8.2  Estudi de la competència territorial de l’Ordre de la Jurisdicció Social i principals problemes de la competència territorial.

 

8.3  Capacitat processal de les parts. Representació i postulació processal. Legitimació processal. Principis del procediment.

 

8.4  La justícia gratuïta a la jurisdicció social.

 

8.5 Principis de la tutela judicial efectiva en l’ordre social.

 

8.6  Evitació del procés (I). La conciliació administrativa. Excepcions. Efectes, impugnació i execució.

 

8.9  Evitació del procés (II). L’esgotament de la via administrativa prèvia i la reclamació prèvia. Excepcions. Efectes i vinculació.

 

8.10 La mediació laboral. Supòsits, regulació i tècniques.

 

8.11 Estudi del actes preparatoris i diligències preliminars. Mesures cautelars.

 

8.12 Habilitats: Negociació de conflictes

Mòdul:
Mòdul 9: El procediment laboral (I). La demanda i la seva oposició. La prova i la sentència
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

9.1 Estudi de la tècnica de la demanda laboral.

9.1.1 Requisits i tècniques per a la confecció de la demanda laboral.

9.1.2. La presentació de la demanda i el procés d’admissió. La seva esmena prèvia a la vista.

9.1.3 Ratificació, ampliació i modificació de la demanda a la vista oral.

9.1.4 Anticipació i assegurament de la prova.

9.1.5 La càrrega de la prova.

9.1.6 Criteris de valoració de la prova.

 

9.2.Estudi profund i tècniques d’oposició a la demanda. Anàlisi de les principals excepcions processals en l’àmbit social.

 

9.3. La prova al procediment laboral

9.3.1 El dret a la prova. Regulació i contingut del dret

9.3.2 Límits al dret a la prova. Estudi de la prova il·lícita i la prova il·legal.

9.3.3 Objecte de la prova.

9.3.4 Fonts i mitjans de prova. Distinció. Control judicial.

9.3.5 Proposició, admissió i pràctica de la prova.  Formalitats.

9.3.6 Anticipació i assegurament de la prova.

9.3.7 La càrrega de la prova.

9.3.8 Criteris de valoració de la prova.

9.3.9 Els mitjans de prova. Característiques i problemàtica en la seva pràctica.

 

9.4. La sentència laboral.

     9.4.1  Estudi dels requisits i forma de la sentencia. 

     9.4.2 Termini, publicació i llibre.

     9.4.3 Els fets provats i la relació amb la prova.

     9.4.4 El fonaments de dret i la normativa denunciada.

     9.4.5 La motivació i la congruència.

     9.4.6 Invariabilitat de les resolucions. L’aclariment i correcció.

     9.4.7 La esmena i el complement.

     9.4.8 Els efectes de la sentència ferma. 

 

9.5 Estudi dels principals procediments especials. 

9.5.1 Acomiadament disciplinari i les sancions disciplinaries.

9.5.2 Extinció del contracte per causes objectives.

9.5.3 Vacances

9.5.4 Modificació substancial de les condicions de treball

9.5.5 Prestacions de Seguretat Social

9.5.6 Drets fonamentals i llibertats públiques

Mòdul:
Mòdul 10: El procediment laboral (II). Mitjans d'impugnació de la sentència
ECTS:
2,5
Durada:
24 h.
Contingut:

10.1  El recurs de reposició i el recurs de queixa.

 

10.2  La tècnica dels recurs de suplicació.

10.2.1 Delimitació i àmbit del procés. Sentències i autos recurribles i no recurribles.

10.2.2 L’anàlisi de la sentència objecte de recurs i els motius de recurs.

10.2.3 Estudi dels motius de suplicació

10.2.4 Formalitats del recurs de suplicació

 

10.3  El recurs de cassació per la unificació de doctrina.

10.3.1 Delimitació i àmbit del procés. Sentències i autos recurribles i no recurribles.

10.3.2 L’anàlisi de la sentència objecte de recurs i els motius de recurs.

10.3.3 Estudi dels motius de cassació per la unificació de doctrina

10.3.4 Formalitats del recurs de cassació per la unificació de doctrina

 

10.4 El recurs de revisió de sentències

Mòdul:
Mòdul 11: El procedimient laboral (III). L'execució de sentències
ECTS:
1
Durada:
8 h.
Contingut:

11.1  L’execució de sentències fermes.

11.1.1 Sentències dineràries

11.1.2 Sentències d’acomiadament

11.1.3 Sentències front a entitats públiques

 

11.2  L’execució provisional de sentències.

11.2.1 Sentències de quantitat

11.2.2 Sentències d’acomiadament

11.2.3 Sentències en matèria de seguretat social

 

 

 

Mòdul:
Mòdul 12: Pràctica del procès laboral. Simulació de judicis laborals
ECTS:
5
Durada:
56 h.
Contingut:

1.  Simulació d’un judici per extinció del contracte per causes objectives.

1.1 Simulació de la carta d’acomiadament

1.2 Simulació de la demanda

1.3 Simulació del judici

1.4 Simulació de la sentència judicial

1.5 Simulació del recurs/impugnació de la sentència

 

2  Simulació d’un judici de prestacions de seguretat social (incapacitat permanent)

2.1 Simulació de la demanda

2.2 Simulació del judici

2.3 Simulació de la sentència judicial

2.4 Simulació del recurs/impugnació de la sentència

 

Inscripció