Curs Avançat de Correcció Ortotipogràfica i d'Estil en Espanyol

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 2: Correcció ortotipogràfica i d'estil
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Correcció d'Ortotipografia
Pilar Comín Sebastián (Assessora lingüística i correctora)
 1. Accentuació
 2. Puntuació
 3. Ús de majúscules i minúscules
 4. Altres recursos tipogràfics
 5. Escriptura de prefixos
 6. Formació i escriptura d'abreviatures, sigles, acrònims i símbols
 7. Escriptura de xifres
 8. Transcripcions i adaptacions d'altres llengües

Correcció Gramatical i de Estilo
José Antonio Moreno Villanueva (Professor i tècnic de llengua espanyola del Servicio Lingüístic de la URV)
 1. Problemes de genero i número
 2. Problemes de concordança
 3. Errors en l'ús de los determinants
 4. Errors en l'ús de las formes pronominals
 5. Errors funcionals en l'ús de las formes verbals
 6. Errors en l'ús de les formes adverbials i preposicionals
 7. Impropietats e imprecisions lèxiques
 8. Ambigüitats i redundàncies
 9. Neologismes i estrangerismes
 10. Correcció textual: de la frase al pàrraf, del pàrraf al text

Inscripció