Curs Avançat de Correcció Ortotipogràfica i d'Estil en Espanyol

Fitxa Tècnica

Codi:
CAOROL-I2-2019-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes o professionals de l'àmbit de la comunicació) i que desitgen millorar la qualitat lingüística de la seva feina o aprofundir els seus coneixements en relació amb la norma i l'ús de l'espanyol actual.
Objectius:
Proporcionar els elements i les tècniques necessàries per dur a terme amb eficàcia la pràctica de la correcció ortotipogràfica, gramatical i d'estil, d'acord amb la normativa vigent i els usos de l'espanyol actual.
Dates:
del 09/12/2019 al 16/02/2020
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Moodle
Impartició:
online
Durada:
6 ECTS
Preu:
380 €
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Pilar Comín Sebastián
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs