Correcció i Assessorament Lingüístic Especialitzats

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 4: Correcció i assessorament lingüístic especialitzats
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:

Mòdul 4. Correcció i assessorament lingüístic especialitzats

Crèdits: 9 ECTS (90 hores) / Modalitat: virtual

 

Edició i Escriptura Científiques

Gonzalo Claros (Professor de la Universitat de Málaga)

 1. La variació lingüística i la caracterització del llenguatge cientificotècnic
 2. Els organismes internacionals de normalització científica. Bibliografia
 3. La terminologia cientificotècnica: la unitat terminològica vs. el terme
 4. L’adequació del software de processament de textos per a la composició i la correcció cientificotècnica
 5. La terminologia cientificotècnica: segons l’àmbit d’especialitat
 6. L’estructura dels textos d’especialitat
 7. Introducció a les magnituds, les unitats i els símbols cientificotècnics
 8. Abreviacions i simbologia cientificotècnica
 9. Formulació matemàtica. Formulació física i cristal·logràfica. Formulació química i geològica
 10. Ordenació alfabètica de paraules i expressions
 11. Elaboració d’índex
 12. Redacció de referències bibliogràfiques i de llistes de bibliografia

 

Post-edició i Revisió de Traduccions

Judith Cortés Villarroya (Traductora i assessora lingüística)

 1. El paper del revisor de traduccions
 2. La post-edició: traducció automàtica, traducció assistida i memòries de traducció
 3. Problemàtica contrastiva de les traduccions inglés-español
 4. La pràctica de la revisió: textos generales
 5. La pràctica de la revisió: textos cientificotècnics
 6. La pràctica de la revisió: textos literaris
 7. La pràctica de la post-edició: textos generales
 8. La pràctica de la post-edició: textos cientificotècnics

 

Correcció i Revisió de Textos Literaris

Ana Mata Buil, traductora i correctora

 1. El procés d’edició d’un text literari: la relació entre corrector, autor i editor
 2. El corrector davant el text literari: estilo vs. correcció, nivells d’intervenció
 3. La pràctica de la correcció de textos literaris
 4. La pràctica de la revisió de traduccions noves
 5. Tipus de correccions segons el gènere textual: novel·la, assaig, llibre infantil e il·lustrat
 6. Correcció i actualització de traduccions antigues
 7. Las correccions «híbrides»: correcció d’estil i tipogràfica, «castellanització» o neutralització de un text
 8. Altres tasques relacionades: adaptació, novelització…

Inscripció