Correcció i Assessorament Lingüístic Especialitzats

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Correcció i assessorament lingüístic especialitzats
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:

MÒDUL SEMIPRESENCIAL

1. Edició i Escriptura Científiques (3 ECTS)

 • La variació lingüística i la caracterització del llenguatge cientificotècnic
 • Els organismes internacionals de normalització científica. Bibliografia
 • La terminologia cientificotècnica: la unitat terminològica vs. el terme
 • L’adequació del programari de processament de textos per a la composició i la correcció cientificotècnica
 • La terminologia cientificotècnica: segons l’àmbit d’especialitat
 • L’estructura dels textos d’especialitat
 • Introducció a les magnituds, les unitats i els símbols cientificotècnics
 • Abreviacions i simbologia cientificotècnica
 • Formulació matemàtica. Formulació física i cristal·logràfica. Formulació química i geològica
 • Ordenació alfabètica de mots i expressions
 • Elaboració d’índex
 • Redacció de referències bibliogràfiques i de llistes de Bibliografia

2. Post-edició i Revisió de Traduccions (3 ECTS)

 • El paper del revisor de traduccions
 • La post-edició: traducció automàtica, traducció assistida i memòries de traducció
 • Problemàtica contrastiva de les traduccions anglès-espanyol
 • La pràctica de la revisió: textos generals
 • La pràctica de la revisió: textos cientificotècnics
 • La pràctica de la revisió: textos literaris
 • La pràctica de la post-edició: textos generals
 • La pràctica de la post-edició: textos cientificotècnics

3. Correcció i Revisió de Textos Literaris (3 ECTS)

 • El procés d’edició d’un text literari: la relació entre corrector, autor i editor
 • El corrector davant el text literari: estil vs. correcció, nivells d’intervenció
 • La pràctica de la correcció de textos literaris
 • La pràctica de la revisió de traduccions noves
 • Tipus de correcció segons el gènere textual: novel·la, assaig, llibre infantil i il·lustrat
 • Correcció i actualització de traduccions antigues
 • Les correccions “híbrides”: correcció d’estil i tipogràfica, “castellanització” o neutralització d’un text
 • Altres tasques relacionades: adaptació, novel·lització...

Inscripció