Notícies

· Finançament

Ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores

El Consell Social de la URV, amb l'objectiu de donar suport als estudiants en la validació d'idees i conceptes susceptibles de convertir-se en un producte o procés amb valor econòmic que serveixi de base per a una acció d'emprenedoria, convoca ajuts a les millors idees emprenedores, per tal d'incentivar i donar suport a la comercialització de treballs docents amb visió innovadora. 

Es poden concedir fins a tres ajuts d'un import màxim de 6.000 €, que s'han de destinar exclusivament al desenvolupament material del projecte. A més, les empreses creades o que es creïn a partir de projectes que hagin obtingut aquest ajut seran proposades per al reconeixement com a empresa "Start-up de la URV".

Requisits personals:

  • Poden participar en aquesta convocatòria d’ajuts els estudiants de la URV o equips d’estudiants de la URV (grau, màster i doctorat) que, en l’exercici d’alguna tasca docent del curs 2017-18 (treballs de fi de grau, treballs de fi de màster, tesis doctorals, etc.) puguin validar o desenvolupar idees, prototips i/o processos susceptibles de convertir-se en un producte o procés comercialitzable. El projecte ha d’estar coordinat o dirigit per un docent de la URV, responsable acadèmic del treball presentat.
  • També poden participar-hi els exestudiants de la URV que durant el curs immediatament anterior (2016-17) hagin presentat un projecte o treball de les característiques descrites en l’apartat anterior i que vulguin executar-lo a partir d’aquest curs acadèmic. El projecte ha d’estar coordinat o dirigit per un docent de la URV, responsable acadèmic del treball presentat.
  • En el cas que en l’equip de treball intervinguin membres del PDI de la URV o altres persones alienes a la Universitat no podran superar el 45% de participació en el capital del projecte.

Requisits del treball presentat:

  • El període per iniciar les activitats ha de ser d’un any com a màxim.
  • Haurà d’anar acompanyat d’un pla d’empresa elaborat per l’equip emprenedor, que comptarà amb l’ajut de la Càtedra Universitat URV-Empresa sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses.
  • El projecte ha d’estar coordinat i/o dirigit per un docent de la URV, responsable acadèmic del treball presentat, el qual s’encarregarà de fer el seguiment econòmic de l’ajut que es pugui atorgar

Nombre d’ajuts i dotació econòmica

Es poden concedir fins a tres ajuts d’un import màxim de 6.000 €, que s’han de destinar exclusivament al desenvolupament material del projecte i en cap cas no es poden utilitzar per retribuir personal de l’equip: docents i/o investigadors, estudiants o becaris, etc.

El termini de presentació de propostes finalitza el 31 de juliol de 2018.