Preparació de les proves de l'Instituto Cervantes per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Tingueu en compte que la matrícula al curs NO implica en cap cas la inscripció a l'examen DELE o a la prova CCSE. Les inscripcions a la prova CCSE i a l'examen DELE A2 s'han de fer a través de la pàgina oficial de les proves CCSE de l'Instituto Cervantes.


Per a valorar l'admissió al curs es realitzarà una entrevista telefònica. Assegureu-vos d'incloure a la inscripció un número de telèfon on us puguem localitzar. Si us plau indiqueu a l'apartat "Observacions" si podeu rebre trucades en horari de matí o de tarda.

Codi:
CPICEL-A1-2017-14
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Introducció:

Entre altres requisits, la llei exigeix per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola la superació de dues proves dissenyades i administrades per l'Instituto Cervantes:

  • Un examen de coneixement bàsic de la llengua espanyola: Diploma de español DELE nivel A2 o superior.
  • Un examen que acredita el coneixement de la constitució i de la cultura espanyola: CCSE (conocimientos constitucionales y socioculturales de España).

Els objectius d'aquest curs són:

  • Familiaritzar els participants amb les diferents proves i tasques de què es composa l'examen per a l'obtenció del DELE A2, i adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les diferents activitats que el composen: prova de comprensió de lectura, prova de comprensió auditiva, prova d'expressió i interacció escrites i prova de expressió i interacció orals.
  • Adquirir les estratègies necessàries per superar la prova CCSE de coneixements constitucionals i socioculturals d'Espanya.
Adreçat a:
Estrangers que volen preparar-se per les proves de l'Instituto Cervantes per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola
Objectius:
Familiaritzar els participants amb les diferents proves i tasques de què es composa l'examen per a l'obtenció del DELE A2
Adquirir les estratègies necessàries per aprovar les Proves de Nacionalitat de l'Instituto Cervantes
Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova de comprensió de lectura de l'examen per l'obtenció del DELE A2
Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova de comprensió auditiva de l'examen per l'obtenció del DELE A2
Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova d'expressió i interacció escrites de l'examen per l'obtenció del DELE A2
Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova de expressió i interacció orals de l'examen per l'obtenció del DELE A2
Dates:
del 13/01/2018 al 03/02/2018
Horari:
Dissabtes de 9.00 h a 15.00 h
Calendari del curs:
Ubicació:
Campus Catalunya URV Av. Catalunya 35, Tarragona AULA 415
Impartició:
presencial
Durada:
25 h
Preu:
125 €
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
Verònica Ferrando Aramo
Contacte:
Criteris de selecció:
Idoneïtat Entrevista
Més informació:
Aquest curs prepara per a la superació de l'examen DELE A2, proporcionant familiarització amb les activitats, estratègies i pràctica. Per participar en el curs és imprescindible tenir prèviament un nivell d'idioma suficient.
Per a valorar l'admissió al curs es realitzarà una entrevista telefònica. Assegureu-vos d'incloure a la inscripció un número de telèfon on us puguem localitzar. Si us plau indiqueu a l'apartat "Observacions" si podeu rebre trucades en horari de matí o de tarda.
Entitats col·laboradores:

cervantes

Temari del curs