La pràctica comunicativa en l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera

Fitxa Tècnica

Codi:
CPCEELEL-I6-2018-11
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

Alumnes amb un perfil igual al del màster però que no vulguin comprometre's a seguir un curs d'un o dos anys:

  • Qualsevol persona que vulgui dedicar-se professionalment a l'ensenyament de la llengua espanyola a estrangers, tant al nostre país com a fora.
  • Llicenciats i graduats en Filologia Hispànica.
  • Estudiants amb els títols de Grau en diferents filologies.
  • Persones amb llicenciatures o diplomatures, especialment en el camp de les Humanitats.
  • Professionals titulats, docents d'espanyol, que vulguin aprofundir en els seus coneixements sobre la metodologia i la didàctica en l'ensenyament d'una llengua estrangera.
  • També es consideraran les sol·licituds de personal vinculat a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres que compleixin els requisits d'admissió.

Objectius:

Analitzar els materials existents, aprendre a programar les unitats didàctiques i saber com introduir les qüestions pragmàtiques a l'aula d'ELE.

Dates:
del 29/01/2018 al 22/04/2018
Horari:
edició "on line" continuada
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Impartició:
online
Durada:
9 ECTS
Preu:
540 €
Direcció:
Esther Forgas Berdet
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
Esther Forgas Berdet
Alicia Madrona Cao
Sandra Iglesia Martin
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:

INFORMACIÓ LLIURAMENT EXERCICIS: La data final de lliurament de les activitats per assignatura serà la següent:

  • Programación de UD (professor/a: Sandra Iglesia): 25/02/2018
  • La pragmática en la enseñanza de ELE (professor/a: Esther Forgas): 25/03/2018
  • Análisis de materiales de ELE (professor/a: Alicia Madrona): 22/04/2018


Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS, que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Durada en ECTS 9. (equivalent a 90 hores lectives).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Inscripció