Notícies

· Convocatòries

Convocatoria Tecniospring INDUSTRY

Ajuts de mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY)

Objecte:

La contractació de l'investigador/la investigadora anirà lligada a un projecte de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d'expertesa.

Es contemplen dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

a) Sortida a l'estranger + retorn (Mobilitat A).

b) Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO (Mobilitat B).

Beneficiaris:

Són entitats beneficiàries dels ajuts les següents:

a) Els desenvolupadors de tecnologia amb acreditació TECNIO vigent i que apareixen al web: http://comunitats.accio.gencat.cat/web/tecnio/cercador.

Els ens públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment operatiu a Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la seva gestió administrativa i econòmica i/o la gestió de projectes de recerca i transferència tecnològica.

b) Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla mínima de 4 treballadors en el mes anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Els investigadors/investigadores no podran:

- Participar en més d'una sol·licitud.

- Participar d'una sol·licitud en cas que a data de tancament de la convocatòria ja gaudeixin d'un ajut TECNIOspring PLUS.

- Participar d'una sol·licitud en cas d'haver gaudit anteriorment d'un ajut TECNIOspring o TECNIOspring PLUS. Excepcions.

- Gaudir d'un contracte indefinit amb la sol·licitant abans de la resolució d'atorgament de l'ajut.

Les entitats sol·licitants i el personal investigador a contractar hauran de complir els següents requisits en la data límit de tancament de la convocatòria publicada degudament al DOGC.

1. Nivell d'experiència de l'investigador/la investigadora a contractar. L'investigador/la investigadora haurà:

a) D’estar en possessió del títol de doctor/a i tenir 2 anys d'experiència addicional en recerca a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) després d'obtenir el títol de doctor/a, o

b) De tenir com a mínim 6 anys d'experiència en recerca a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) després d'haver obtingut el títol acadèmic que donaria accés als estudis de doctorat sigui a Europa o al país que acollirà a l'investigador/ la investigadora.

2. Regla de mobilitat de l'investigador/la investigadora

a) Mobilitat A: L'investigador/la investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (laboral, estudis) en el país de l'entitat d'acollida a l'estranger durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

b) Mobilitat B: L'investigador/la investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (treball, estudis) a Espanya durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors al tancament de la convocatòria. Excepcions.

3. Carta Europea de l'Investigador i al Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors i Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors.

Les entitats sol·licitants han de complir, a més, els requisits establerts a les bases reguladores de l'ajut.

Publicació: DOGC 7922 (22/07/2019)

Termini: 30/09/2019