Notícies

· Convocatòries

Programa Neotec

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) obrirà a partir d'avui el programa NEOTEC.

Fins a l'01/07/2019 (12:00 h) es podran presentar les propostes per a optar a aquests ajuts, que financen la posada en marxa de nous projectes empresarials.

Els projectes que s'hi presentin requereixen l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia.

Els ajuts es poden destinar a projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i / o sectorial. No obstant això, no s'adeqüen a aquesta convocatòria els projectes empresarials el model de negoci es basa primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia. Tampoc seran objecte d'ajuda aquelles iniciatives que no reflecteixin clarament en el seu pla d'empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia.

Es consideren despeses subvencionables, sempre que estiguin inclosos en el pla d'empresa i siguin necessaris per al desenvolupament del mateix, les despeses derivades de la posada en marxa d'un nou projecte empresarial d'empreses innovadores durant 2020 i 2021. A més, els projectes hauran de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros.

Podran adquirir la condició de beneficiaris les petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda a la present convocatòria, amb un capital social mínim, o capital social més prima d'emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment en el registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud. Així mateix, han de tenir els comptes anuals corresponents als dos últims exercicis, si escau, dipositats en el Registre Mercantil o registre oficial corresponent.