Fundació URV

La FURV

Normativa pròpia FURV (URV i Patronat FURV)

Normativa Fiscal

Llei de Contractes del Sector Públic

Llei de Subvencions

Instruccions per a la gestió i justificació d'ajuts oficials (Verificar en les instruccions de la convocatòria)

 • Totes les factures han de tenir la referència del expedient del projecte.
 • Verificar en les instruccions de la convocatòria si:
  • s'accepten les despeses de material d'oficina
  • s'accepten les despeses de formació (cursos, màsters, doctorat, etc.)
  • s'accepten despeses de reparació
  • s'accepten pagaments en concepte de retribucions salarials a l'investigador principal i equip col·laborador
  • s'accepten costos indirectes i quina és la seva fórmula de càlcul
 • Cal adjuntar el certificat d'assistència a congressos per a que les despeses associades siguin subvencionables (inscripcions, dietes, locomocions, manutenció i allotjament).
 • Cal adjuntar les actes de les reunions per a que les despeses associades siguin subvencionables (dietes, locomoció manutenció, allotjament).
 • Només són despeses subvencionables de viatges i dietes les corresponents a l'Investigador Principal i l'equip col·laborador que figuren a la memòria de sol·licitud del projecte.
 • La data de la factura cal que estigui dins dels terminis de l'anualitat a justificar.
 • La data de pagament cal que estigui dins dels terminis de l'anualitat a justificar.
 • Cal que els serveis o béns es consumeixin dins dels terminis de l'anualitat a justificar.
 • Cal que el concepte dels serveis o bens adquirits s'ajustin a l'especificat a la memòria de sol·licitud i/o resolució de la convocatòria.
 • Cal complir les normes de publicitat de l'òrgan finançador d'acord amb la resolució de la convocatòria.
 • Verifiqueu si la convocatòria exigeix l'auditoria de les despeses executades i si el seu cost és subvencionable.
 • L'execució de la despesa haurà d'ajustar-se a Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en concret a l'art.31. " Gastos Subvencionables ".
 • Poseu-vos en contacte amb el servei de gestió econòmica i/o tècnic d'enllaç per a qualsevol dubte que tingueu
 • És convenient fer controls periòdics de l'execució de la despesa .
 • Verifiqueu abans d'imputar la despesa que hi ha prou saldo a la partida pressupostòria.
 • Podeu fer el seguiment on line de l'execució de la despesa per concepte pressupostari i anualitat mitjançant l'aplicatiu web.
LLEI 38/2003 DE SUBVENCIONS

Preguem si us plau es posin en contacte amb el Servei de Gestió Econòmica de la fundació per a la contractació de subministraments i serveis d'imports igual o superiors a 15.000€ iva NO inclós.

Contacte:   david.martin(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat

Més informació sobre la LLEI 38/2003 DE SUBVENCIONS

L'article 31, llei 38/2003 regula les despeses subvencionables

En compliment de la normativa legal en matèria de subvencions, caldrà aportar com a mínim tres ofertes en els casos que es detallen a continuació, per a la validació i imputació de la despesa al projecte.

 • Si l'import subvencionable > 40.000€ ( iva NO inclòs ) Cost per execució d'obra
 • Si l'import subvencionable > 15.000€ ( iva NO inclòs ) Subministrament de bens d'equipament o prestacions de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica

El beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdorsamb caràcter previ a la contractació del compromís per la prestació del servei o l'entrega del be, excepte si per les especials característiques de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o prestin, excepte que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació, o, en el seu cas, en la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, caldrà justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Revisió i actualització - 27.07.2018

Normativa Generalitat de Catalunya

Normativa estatal

Normativa Transparència

Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.