Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol

Fitxa Tècnica

Codi:
ECOASSEL-M2-2019-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

El diploma de postgrau en Corrección y Asesoramiento Lingüístico en Español, de caire marcadament professionalitzador, pretén donar resposta a una mancança formativa en aquest àmbit. Així, tot i que la correcció de textos i l'assessorament lingüístic figuren habitualment entre les sortides professionals vinculades a alguns estudis, no existeix, pel que fa al castellà, una formació universitària específica que prepari els estudiants per a l'exercici professional d'aquesta tasca.

En el context actual, caracteritzat per una creixent especialització, aquesta formació específica esdevé fonamental. D'una banda, a més de l'àmbit de l'edició, al qual han estat sempre vinculats, correctors i assessors lingüístics duen a terme la seva feina també en el context d'empreses i institucions. D'altra banda, és evident que els nous canals de comunicació que ofereix l'entorn digital (pàgines web, blogs, etc.) obren noves oportunitats professionals, la qual cosa exigeix estar familiaritzats amb aquests mitjans i amb els recursos tecnològics a l'abast.

En definitiva, els àmbits de treball en què correctors i assessors lingüístics poden desenvolupar actualment la seva feina són molt diversos i estan en gran part marcats per la presència de les noves tecnologies, raó per la qual aquestes es tenen molt presents en el conjunt del programa.

 

 

els àmbits de treball en què correctors i assessors lingüístics poden desenvolupar actualment la seva feina són molt diversos i estan en gran part marcats per la presència de les noves tecnologies, raó per la qual aquestes es tenen molt presents en el conjunt del programa.

 

Per facilitar l'assistència de les persones interessades, s'aposta per un format marcadament semipresencial: dos mòduls s'impartiran íntegrament en modalitat virtual; pel que fa als altres dos mòduls, constaran de sessions virtuals i sessions presencials, que en tot cas es podran seguir a distància i es concentraran divendres a la tarda i dissabte al matí.

Adreçat a:

- Titulats de grau o equivalent en Filologia, Traducció, Comunicació, Periodisme i d'altres disciplines relacionades.
- Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol, amb experiència prèvia o que s'hi vulguin dedicar professionalment.
- Professionals com ara traductors, periodistes, professionals de l'àmbit de la comunicació, etc., que vulguin actualitzar o aprofundir els seus coneixements d'espanyol.

Objectius:
Formar professionals de la llengua que puguin desenvolupar tasques de correcció i assessorament lingüístic amb rigor i eficàcia en diversos entorns de treball (àmbit editorial, àmbit empresarial, àmbit institucional).
Competències professionals:
-Dur a terme tasques d'assessorament i correcció lingüística en espanyol en diversos entorns de treball.
-Corregir i revisar amb rigor, professionalitat i eficàcia textos originals i traduïts, tant de caire divulgatiu com de caire especialitzat.
-Gestionar i controlar la qualitat lingüística.
-Utilitzar de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de l'espanyol.
-Utilitzar de manera avançada les eines i els recursos tecnològics a l'abast.
-Familiaritzar-se amb el món de l'edició i conèixer els fluxos de treball editorial.
-Dur a terme la feina pròpia amb rigor i responsabilitat integrant-se en equips multidisciplinaris.
Itinerari formatiu:

Aquest Diploma de Postgrau està dissenyat per poder cursar els seus mòduls com a cursos d'extensió universitària, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:


Curs Avançat de Correcció Ortotipogràfica i d'Estil en Espanyol


Comprèn els continguts del mòdul 2


Noves Tecnologies Aplicades a la Correcció i l'Assessorament Lingüístic en EspanyolComprèn els continguts del mòdul 3


Correcció i Assessorament Lingüístic EspecialitzatsComprèn els continguts del mòdul 4

Dates:
del 21/10/2019 al 30/10/2020
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Moodle
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Durada:
30 ECTS
Preu:
1900 €
Direcció:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Javier Polinario Montesinos
Jaume Josep Llambrich Brull
Ana Mata Buil
Pilar Comín Sebastián
Ricardo De Pablo Bercial
Amelia Padilla Roig
Maria José García Domínguez
Judith Cortés Villaroya
Manuel Gonzalo Claros Díaz
Especificació durada:
360 h
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció