Diploma de Postgrau en Psicologia Jurídica i Forense

Fitxa Tècnica

Introducció:

Aquest postgrau ofereix una formació especialitzada sobre Psicologia Jurídica i Forense adreçada a professionals i a estudiants que busquen l'excel·lència dins d'aquest àmbit. L'alumnat coneixerà el marc jurídic on s'enquadren les demandes i les possibilitats de resposta professional i aquelles eines d'avaluació psicològica, interpretació de resultats, elaboració de diagnòstics, emissió i ratificació dels informes corresponents.

 Més enllà de la tradicional intervenció en els àmbits clínics/sanitaris, educatius o d'organitzacions, la psicologia jurídica i forense tracta de donar resposta a mesures diverses com poden ser, entre d'altres, plantejament de mesures alternatives, treball amb menors, avaluació i intervenció amb víctimes i/o agressors, la realització d'informes pericials (família, penals, laborals, etc.)...

Adreçat a:
Graduats i llicenciats universitaris en Psicologia, Psiquiatria, Medicina. Estudiants de postgrau i professionals de l'àmbit jurídic.
Criteris de selecció:
Carta de Motivació
Currículum Vitae
Codi:
DPSICJFP-A1-2020-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
 1. Exposar i clarificar conceptes relacionats amb la Psicologia Jurídica i Forense, i els sistemes normatius vigents com a marc d'intervenció del psicòleg:
  • Diferenciar els diferents àmbits i possibilitats d'intervenció del psicòleg.
  • Identificar la normativa, i quins són els procediments i les temporitzacions que enquadren la intervenció forense.
  • Categoritzar els sistemes on s'enquadra la feina del psicòleg, les funcions i limitacions.
 2. Analitzar el funcionament i les eines actualitzades d'avaluació i d'intervenció psicosocial necessàries per a la pràctica del psicòleg en les diferents vessants professionals de l'àmbit jurídic:
  • Seleccionar eines d'avaluació psicològica preexistents, què mesuren, quines són les seves limitacions.
  • Dissenyar un procés d'avaluació psicològica adequat al context i amb criteris cientificitat.
 3. Comunicar conclusions a públics especialitzats de forma clara:
  • Preparar un informe pericial.
  • Ratificar davant el Tribunal els resultats, conclusions i recomanacions.
 4. Assolir habilitats d'autoaprenentatge que els permeti continuar estudiant de manera autònoma entenent els conceptes tractats al curs.
 5. Fomentar un espai d'intercanvi i coneixement entre les disciplines jurídiques, psicològiques i socials relacionades amb la pràctica psicològica forense.
Sortides professionals:

Vinculades a la titulació de Psicòleg el curs especialitza per treballar en: •      Administració de justícia (dins Equips Tècnics, Centres Penitenciaris, etc...)

 •      Valoració i seguiment de mesures judicials establertes

 •      Peritatges psicològics en els àmbits: civil, de família, penal, laboral, etc. dins de l'àmbit públic i /o privat per encàrrec d’una de les parts d’un litigi, o a demanda del jutge.

 •      Assessorament tècnic al client en diferents problemàtiques on n’hi hagi la sospita d’un delicte

 •      Disseny i aplicació de programes d’intervenció psicosocial, en l’àmbit públic

 •      Assessorament en processos de separació, divorci, etc.

Coordinació acadèmica:
Mª Del Pilar Bonasa Jiménez
Docents:
Jordi Tous Pallarés
Nicolàs Barnés Méndez
Mercè Cartié Julià
Josep Ramon Juarez Lopez
Judit López Novella
Josep Maria Pujol Masip
Dolors Vazquez Perez
Carles Ferrer Ferre
Carme Pitarch Placa
José Manuel Muñoz Vicente
Andreu López Carrillo
Pedro Fernández Sánchez
Raquel Cortés López
Olga Gelonch Rosinach
Maria Victoria López Oliva
Miquel Àngel Marchal Cortés
Noelia Rodríguez Espartal
Eric Garcia López
Andrea Riera Campillo
Manuel Vázquez Rubio
Meritxell Amo Fernández
Maria Moreno Fernández
Juan Manuel Vico Moreno
Durada:
30 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 06/11/2020 al 13/11/2021
Horari:
divendres 16:30 a 20:30 hores i algun dissabte de 09 a 14 hores
Ubicació:
Centre de Formació Permanent FURV (Reus)
Plànol de situació:

Preu:
2200 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977779966

Temari del curs

Inscripció