Espanyol per estrangers ELE 6 (B2.2)

Fitxa Tècnica

Codi:
CB22L-A1-2019-5
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones que no tinguin l'espanyol com a llengua materna i vulguin millorar el seu nivell.
Objectius:
Entendre les idees principals de textos complexos; relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors; i produir textos clars i detallats sobre temes diversos.
Dates:
del 19/02/2019 al 21/05/2019
Horari:
Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00 h Aula 410
Ubicació:
Campus Catalunya, Avda. Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
60 h
Preu:
380 €
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martin
Docents:
Ángel Huete García
Contacte:
Més informació:
Precio de matrícula para los miembros de la Comunidad Universitaria: 250 EUR

Temari del curs