Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL_Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat
Contingut:
Entorn virtual de formació:Moodle
Mòdul:
MÒDUL 1.- El Dret de propietat
Durada:
16 h.
Contingut:
MÒDUL 1.- El Dret de propietat 1. Configuració del dret de propietat.
2. Mitjans d'adquisició , límits i defensa de la propietat.
3. La possessió.
4. La copropietat.
5. Altres formes de tinença. Les tinences intermèdies
6. El règim de propietat horitzontal.

Durada: 16 hores (10 hores presencials i 6 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 29 de setembre de 2018. De 9:00 a 14:00 hores

Presentació del Curs.
Professor: Dr. Héctor Simón Moreno. Lector de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili. Epígrafs 1 a 4. Total: 8 hores (5 presencials i 3 online)
 • Dissabte 6 d'octubre de 2018. De 9:00 a 14:00 hores

Professor:Dr. Sergio Nasarre Aznar. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili i Director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URV. Epígrafs 5 i 6. Total: 8 hores (5 presencials i 3 online)
Mòdul:
MÒDUL 2.- Dret immobiliari
Durada:
38,5 h.
Contingut:
1. Els dret reals limitats
2. El registre de la Propietat
3. El contracte de compravenda. La compravenda internacional de immobles
4. El dret real d'aprofitament per torns
5. La contractació electrònica
6. Pràctica immobiliària

Durada: 38,5 hores (10 hores presencials i 28,5 hores online)
Calendari d'impartició:
Sessió no presencial.
Professor: Dr. Héctor Simón Moreno. Professor Lector de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili. Epígraf 1. Els dret reals limitats i Epígraf 2. El registre de la Propietat. Total: 12 hores (12 online). Professora: Dra. Ana Giménez Costa. Professora Col·laboradora de Dret Civil de la URV. Epígraf 4. La permuta (Llei catalana) i el dret real d'aprofitament per torns. Total: 8,5 hores (8,5 online).
 • Dissabte 20 d'octubre de 2018. De 9:00 a 14:00 hores
Professor: Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar. . Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili i Director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URV. Epígraf 3. El contracte de compravenda. Total: 5,5 hores (3,5 presencials i 2 online).
Professora: Dra. María Font i Mas. Professora de Dret Internacional Privat de la Universitat Rovira i Virgili. Epígraf 3. La compravenda internacional de immobles. Total: 3,5 hores (1,5 presencials i 2 online).
 • Dissabte 27 d d'octubre de 2018. De 9:00 a 14:00 hores
Professor: Sr. Jordi Lloret. Advocat. Epígraf 6. Pràctica Immobiliària. Total: 5,5 hores (3,5 presencials i 2 online).
Professora: Sra. Cristina Budí. Advocada. Epígraf 5. Contractació electrònica. Total: 3,5 hores (1,5 presencials i 2 online).
Mòdul:
MÒDUL 3.-La legislació d'arrendaments urbans
Durada:
9 h.
Contingut:
 • Dissabte 27 d d'octubre de 2018. De 9:00 a 14:00 hores
1. La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans
2. Els Règims Transitoris de la Llei

Durada: 9 hores (5 hores presencials i 4 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 10 de novembre de 2018. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Sra. Elga Molina Roig. Responsable de l'Oficina d'habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès. Total: 5,5 hores (3,5 presencials i 2 online).
Professora: Sra. Rosa Mª García Investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Total: 3,5 hores (1,5 presencials i 2 online).
Mòdul:
MÒDUL 4.- El Dret tributari immobiliari
Durada:
8 h.
Contingut:
1. Conceptes del Dret Tributari
2. Impostos Generals
3. Impostos amb trascendència immobiliària
4. Impostos específics

Durada: 8 hores (5 presencials i 3 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 17 de novembre de 2018. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Dra. Estela Rivas Nieto. Professora Agregada de Dret Tributari de la Universitat Rovira i Virgili i Sotsdirectora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URV.
Mòdul:
MÒDUL 5.- Dret hipotecari
Durada:
9 h.
Contingut:
1. Dret hipotecari
2. Els préstecs hipotecaris
3. Constitució i extinció de la hipoteca
4. Mercat hipotecari
5. El negoci hipotecari, les pràctiques bancàries i els consumidors

Durada: 9 hores (5 presencials i 4 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 24 de novembre de 2018. De 9:00 a 14:00 hores
Professor: Dr. Héctor Simón Moreno Professor Lector de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili. Epígrafs 1, 2 i 3. Total: 4,5 hores (2,5 presencials i 2 online).
Professor: Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili i Director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URV. Epígrafs 4 i 5. Total: 4,5 hores (2,5 presencials i 2 online).
Mòdul:
MÒDUL 6.-Dret urbanístic i de l'habitatge
Durada:
21,5 h.
Contingut:
1. El Dret Urbanístic. El RDL 7/2015, de 30 d'octubre, del sòl
2. Ordenació i planejament urbanístic
3. Gestió urbanística
4. Disciplina urbanística
5. Expropiació forçosa
6. Els habitatges de protecció oficial i els habitatges socials. Els Plans d'Habitatge.

Durada:21,5 hores (5 presencials i 16,5 hores online))
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 01 de desembre de 2018. De 9:00 a 14:00 hores.
Professor: Sr. Francesc Garriga i Colom. Advocat. Epígrafs 1 a 5. Total: 9 hores (5 presencials y 4 online).
Sessió no presencial Professora: Sra. Núria Lambea. Investigadora de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Epígraf 6. Total: 5,5 hores (5,5 online).
Mòdul:
MÒDUL 7.-La promoció immobiliària
Durada:
26 h.
Contingut:
1. Dret a l'habitatge
2. La promoció de l'obra, àmbit jurídic
3. El contracte d'obra
4. L'ordenació de l'edificació
5. Els agents de l'edificació
6. Responsabilitat decennal i garanties
7. La declaració d'obra nova i altres tràmits
8. La planificació tècnica de l'obra
Durada: 26 hores (15 hores presencials i 12 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 15 de desembre de 2018. De 9:00 a 14:00 hores.
Professor: Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili i Director de la Càtedra UNESCO d'Habitage de la URV. Epígrafs 2 a 6. Total: 6,5 hores (3,5 presencials i 3 online).
Professora: Dra. Carmen Gómez Buendia. Professora Lectora de Dret Romà de la Universitat Rovira i Virgili. Epígraf 1. Total: 3,5 hores (1,5 presencials i 2 online).
 • Dissabte 12 de gener de 2019. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Dra. Àngels Gailana Saura. Epígraf 1. Total: 3,5 hores (1,5 presencial i 2 online)
Professor: Sr. Pere Masdeu. Arquitecte. Epígrafs 7 i 8. Total: 5 hores (3,5 presencials i 2,5 online).
 • Dissabte 19 de gener de 2019. De 9:00 a 14:00 hores
Professor: Sr. Xavier Climent. Arquitecte Tècnic. Epígrafs 7 i 8. Total: 7,5 hores (5 presencials i 2,5 online).
Mòdul:
MÒDUL 8.-Valoracions immobiliàries
Durada:
11 h.
Contingut:
1. Valoracions immobiliàries: Topografia, cartografia i lectura de mapes i plànols. Valoració de construccions. Càlcul de viabilitat
2. Valoracions en el mercat immobiliari
3. Redacció i presentació dels informes de valoració

Durada: 11 hores (5 hores presencials i 6 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 26 de gener de 2019. De 9:00 a 14:00 hores
Professores: Sra. Paloma Murcia, arquitecte superior i directora tècnica i de formació en Eurovaloraciones; i Sra. Cristina González Rojo, economista del Sareb..
Mòdul:
MÒDUL 9.- Dret professional immobiliari. Activitat professional
Durada:
20 h.
Contingut:
1. El professional immobiliari.
2. Emprenedoria en l'àmbit immobiliari.
3.Els agents que intervenen en la prestació dels serveis immobiliaris. Especial referència a la legislació en matèria de col·legis professionals .
4. Concepte d'activitat professional. Les diferents figures jurídiques que incideixen en la mateixa: mandat, arrendament de serveis .
5. Dret Processal. Anàlisi dels procediments més habituals per l'agent immobiliari (procés monitori; venta per entitat especialitzada) .

Durada: 20 hores (10 hores presencials i 10 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 2 de febrer de 2019. De 9:00 a 14:00 hores.
Professora: Sra. Gemma Caballé Fabra. . Investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Epígraf 1 i 3. Total: 4,5 hores (2,5 presencials i 2,5 online).
Professor: Dr. Pere Segarra Roca Ex Director de la Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses. Epígraf 2. Total: 4,5 hores (2,5 presencials i 2,5 online).
 • Dissabte 9 de febrar de 2019. De 9:00 a 14:00 hores
Professor: Dr. Héctor Simón Moreno. . Héctor Simón Moreno. Professor Lector de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili. Epígrafs 4. Total: 5 hores (2,5 presencials i 2,5 online).
Professora: Dra. Elisabet Cerrato Guri. Professora Agregada de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili. Epígraf 5. Total: 5 hores (2,5 presencials i 2,5 online).
Mòdul:
MÒDUL 10.- Màrqueting, comercialització i resolució de conflictes
Durada:
19 h.
Contingut:
1. El producte immobiliari
2. La mediació
3. Les emocions i la motivació
4. Les habilitats comunicatives, el llenguatge oral i la comunicació no verbal
5. La personalitat i les tipologies de clients
6. La política comercial: la publicitat i el màrqueting

Durada: 19 hores (5 hores presencials i 14 hores online)
Calendari d'impartició:
Sessió no presencial.
Professora: Sra. Emma López. Advocada i mediadora. Epígrafs 1 a 5. Total: 8 hores (8 online).
 • Dissabte 16 de febrer de 2019. De 9:00 a 14:00 hores.
Professor: Dr. Jaume Gené Albesa, Professor Titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor en Gestió d'Empreses i Coordinador del Master Business Administration URV. Epígraf 6. Total: 11,5 hores (5 presencials i 6 online)
Mòdul:
MÒDUL 11.- Codi deontològic i Tribunal Arbitral
Durada:
6,5 h.
Contingut:
1. El codi de deontologia: principis d'ètica professional.
2. El Tribunal Arbitral: concepte i característiques

Durada: 6,5 hores (2,5 hores presencials i 4 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 23 de febrer de 2019. De 9:00 a 11:30 hores.
Professor: José Antonio Mas. President del Col·legi d'APIs Tarragona. .
Mòdul:
MÒDUL 12.- El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya
Durada:
6,5 h.
Contingut:
1. La regulació de l'activitat professional
2. La Llei 18/2007, del Dret a l'habitatge
3. El Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per a exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

Durada: 6,5 hores (2,5 hores presencials i 4 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 23 de febrer de 2019. De 11:30 a 14:00 hores
Professor: Sr. Xavier Roig Zabaleta. Director Operatiu per a la Coordinació dels Sistemes d'Informació i Atenció Ciutadana. Generalitat de Catalunya.
Mòdul:
MÒDUL 13.- Dret del consum Els drets de les persones consumidores en l'adquisició i l'arrendament d'habitatges
Durada:
9 h.
Contingut:
1. Normativa de caràcter general en matèria de protecció dels drets dels consumidors
2. Habitatge i consum

Durada: 9 hores (5 hores presencials i 4 hores online)
Calendari dimpartició:
 • Dissabte 02 de març de 2019. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Sra. Ana Giménez Costa. . Professora de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili. Epígraf 1. Total: 4 hores (2 presencials i 2 online)
Professora: Sra. Gemma Caballé Fabra. Investigadora de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Epígraf 2. Total: 5 hores (3 presencials i 2 online).
Clausura del Curs.