Actualización en Derecho Local

  • Curso cerrado
  • Curso presencial

Ficha Técnica

Temario del Curso

Módulo:
IX Fòrum d'Actualització en Dret Local
Duración:
30 h.
Contenido:

1a. jornada. Inauguració, dijous, 14 de desembre de 2017

L¿administració digital als ens locals de Catalunya

Inauguració

 

3a. jornada. Dijous, 8 de febrer de 2018

L¿impacte del nou Reglament protecció de dades europeu al món local català

Ponència I.- Bases jurídiques, finalitats i informació al ciutadà del tractament de

dades pels ens locals

Prof. Dra. Estrella Gutiérrez David, agregada de dret administratiu, Universidad Rey Juan

Carlos

Ponència II.- El nou delegat de protecció de dades i l¿impacte de les avaluacions

Sra. Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Taula rodona.- El conflicte entre el dret a l¿accés a la informació pública i la

protecció de dades

Sra. Elisabet Samarra i Gallego, presidenta, Comissió de Garantia del Dret d¿Accés a la

Informació Pública (GAIP)

Sra. Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Prof. Dra. Estrella Gutiérrez David, agregada de dret administratiu, Universidad Rey Juan

Carlos

Moderador: Sr. Josep González Escoda, secretari-interventor, Ajuntament de La Pobla de

Mafumet

 

Il·lm. Sr. Joan Maria Sardà i Pradell, alcalde de La Pobla de Mafumet

Sr. Marc Pifarré i Estrada, secretari general, ACM

Sr. Juan Ignacio Soto Valle, secretari general, FMC

Sra. Petra Sáiz Anton, interventora general, Ajuntament d¿Hospitalet de Llobregat, i

presidenta, CSITAL

Lliçó inaugural.- Aspectes generals del procediment administratiu electrònic

Prof. Dra. Susana Eva Franco Escobar, lectora de dret administratiu, Universidad de La

Laguna

Ponència II.- El procediment administratiu electrònic a l¿administració local

Prof. Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i associat

de dret administratiu, URV

Taula rodona.- La digitalització de les administracions locals

Prof. Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i associat

de dret administratiu, URV

Prof. Dra. Inés Gil i Casión, cap, Servei de recursos humans, organització i qualitat i

associada de dret administratiu, URV

Prof. Dr. Enric Brull i Alabart, director, Àrea de Coneixement i Qualitat, Diputació de

Tarragona i associat de gestió d'empreses, URV

Moderador: Prof. Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, titular de dret administratiu, URV

2a. jornada.. Dijous, 11 de gener de 2018

El nou règim jurídic contractual de les administracions públiques

Ponència I.- La nova Llei de contractes del sector públic

Prof. Dr. José María Gimeno Feliú, catedràtic de dret administratiu, Universidad de

Zaragoza

Ponència II.- Aspectes pràctics nova legislació contractual pública i els ens locals

Prof. Sr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i associat

de dret administratiu, URV

Taula Rodona.- L¿aplicació de la reforma contractual als ens locals

Sra. Neus Colet i Arean, presidenta, Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Prof. Sr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i associat

de dret administratiu, URV

Prof. Dr. Joan Alemany Garcías, advocat i associat de dret administratiu, URV

Moderadora: Prof. Dra. Carme Juncosa i Vidal, lletrada, Diputació de Barcelona i associada

de dret administratiu, URV

 

4ª jornada. Dijous, 2 de març de 2018

El govern obert a l¿administració local

Ponència I.- El govern obert: un canvi de model cultural i de gestió administrativa

Prof. Dra. Sílvia Carmona Garías, lletrada, ACM i associada de dret administratiu, URV

Ponència II.- L¿administració transparent com a prerequisit pel govern obert

Dr. Bàrbara Egea i Oliver, cap de secció de gestió estratègica i transparència, Diputació de

Tarragona

Taula Rodona.- El govern obert i la innovació social en l¿àmbit local: participació i

col·laboració ciutadanes en l¿era digital

Prof. Dra. Sílvia Carmona Garías, lletrada, ACM i associada de dret administratiu, URV

Dr. Bàrbara Egea i Oliver, cap de secció de gestió estratègica i transparència, Diputació de

Tarragona

Sr. Carles Agustí i Hernández, responsable de govern obert, Diputació de Barcelona

Sr. Àngels Salas Alonso, gerent, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Moderador: Prof. Sr. Matís Vives i March, advocat, economista i honorari de dret

administratiu, URV

5a. jornada. La Dijous, 12 d¿abril de 2018

El foment a l¿administració local

Ponència I.- El règim jurídic de les subevencions

Prof. Dra. Marta Franch i Saguer, titular de dret administratiu, UAB

Ponència II.- L¿activitat subvencional a l¿administració local

Sr. Joan Antoni Olivares i Obis, coordinació general, Diputació de Barcelona

Taula rodona.- Els límits entre el conveni, el contracte i la subvenció als ens locals

6a. jornada. Dijous, 10 de maig de 2018

II Jornades de Medi ambient i ens locals (I). La contaminació electromagnètica:

marc jurídic

Ponència I.- El marc normatiu i competencial en matèria de contaminació

electromagnètica. Instruments jurídics per a la prevenció i control d¿aquest tipus de

contaminació

Prof. Dr. René Javier Santamaría Arinas, professor titular de dret administratiu,

Universidad de La Rioja

Ponència II.- L¿abast de les competències locals en matèria de contaminació

electromagnètica. Especial referència a la jurisprudència del Tribunal Suprem

Prof. Dr. Antonio Eduardo Embid Tello, professor contractat doctor de dret administratiu,

Universidad Carlos III de Madrid

Ponència III.- La intervenció administrativa sobre les instal·lacions de

radiocomunicació a Catalunya: evolució i situació actual

Prof. Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i associat

de dret administratiu, URV

Taula Rodona.- Els reptes de la gestió dels riscos dels camps electromagnètics a

nivell local

Prof. Dr. René Javier Santamaría Arinas, professor titular de dret administratiu,

Universidad de La Rioja

Prof. Dr. Antonio Eduardo Embid Tello, professor contractat doctor de dret administratiu, URV

 7a. jornada. La Pobla de Mafumet, dijous, 7 de juny de 2018

I Jornades de Medi Ambient i Ens Locals (II). La contaminació lumínica: marc

jurídic

Ponència I.- El marc normatiu i competencial en matèria de contaminació lumínica.

Especial referència a les competències locals

Prof. Dra. Isabel González Ríos, titular de dret administratiu, Universidad de Màlaga

Ponència II.- La prevenció i control de la contaminació lumínica a Catalunya: de la Llei

6/2001 al Decret 190/2015

Sr. Sergi Paricio i Ferreró, cap, Servei de Prevenció i Control de la Contaminació

Acústica i Lumínica, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

Taula Rodona.- Els reptes de la gestió de la contaminació lumínica a nivell local

Prof. Dra. Isabel González Ríos, titular de dret administratiu, Universidad de Màlaga

Sr. Sergi Paricio i Ferreró, cap, Servei de Prevenció i Control de la Contaminació

Acústica i Lumínica, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

Prof. Sr. Josep Maria Ollé i Martorell, tècnic municipal, Ajuntament de Reus i associat de

luminotècnia, URV

Moderadora: Prof. Dra. Lucía Casado Casado, titular de dret admistratiu, URV

Lliçó de cloenda.- Sostenibilitat ambiental i ens locals

Prof. Dr. Fernando García Rubio, tècnic d¿administració general, Ajuntament de Madrid i

titular de Dret Administratiu, Universidad Rey Juan Carlos I