Acreditació per a Dirigir Instal.lacions de Raigs X amb fins de Diagnòstic Mèdic

Fitxa Tècnica

Codi:
CDIRXS-A4-2016-8
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals de l'àmbit sanitari, llicenciats en medicina i cirurgia que desitgin obtenir l'acreditació per dirigir instal.lacions de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic.
Metges especialistes i residents a radiodiagnòstic, cardiologia i d'altres especialitats que duguin a terme procediments de radiologia intervencionista en institucions sanitàries (públiques o privades), com:
- Cirurgia general i de l'aparell digestiu
- Cirurgia pediàtrica
- Cirurgia plàstica estètica i reparadora
- Angiologia i Cirurgia vascular
- Aparell digestiu
- Cardiologia
- Cirurgia cardiovascular
- Cirurgia ortopèdica i traumatologia
- Cirurgia toràcica
- Neurocirurgia
- Obstetrícia i ginecologia
- Urologia
que, a més d'obtenir l'acreditació per dirigir instal.lacions de raigs X, vulguin acreditar el primer nivell de de formació en protecció radiològica requerit per a l'obtenció del segon nivell de formació necessari per a la pràctica intervencionista.
Objectius:

Amb la superació del curs es pretén millorar i incrementar els coneixements en matèria de protecció radiològica de l'alumne, cobrint especialment els aspectes de protecció radiològica dels treballadors exposats i dels membres del públic, sense oblidar els aspectes fonamentals de protecció radiològica al pacient.

L'alumne cobrirà l'objectiu d'estar degudament acreditat per dirigir els aparells de raigs X amb fins diagnòstics, de conformitat amb el que estableixen els articles 22 i 23 del Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d'aparells de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic.

Així mateix, l'Ordre SCO/3276/2007 articula el segon nivell de formació en protecció radiològica dels professionals que realitzen procediments de radiologia intervencionista.

Segons aquesta llei, per obtenir l'acreditació de segon nivell és un requisit indispensable disposar de formació en protecció radiològica, bé a través del programa formatiu de l'especialitat (RD 815/2001) o de cursos acreditats pel Consell de Seguretat Nuclear.

Dates:
del 03/05/2016 al 31/05/2016
Horari:
3, 10, 17 de maig de 9 a 14 h. 24 i 31 de maig de 9 a 15 h.
Calendari del curs:
Ubicació:
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Impartició:
presencial
Durada:
26 h
Preu:
375 €
Coordinació acadèmica:
Juan José Morant Echevarne
Docents:
Juan José Morant Echevarne
Esteban Velasco Hidalgo
Irene Hernández Girón
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
El primer dia del curs s'haurà d'entregar fotocòpia compulsada del títol universitari. S'aplicarà un descompte de 75¿ per segona matrícula d'una mateixa empresa.

Temari del curs

Mòdul:
Conceptes bàsics
Durada:
1 h.
Contingut:
Tema 1 .- Conceptes bàsics
Naturalesa i producció dels RX
Interacció dels RX amb la matèria. Llei d'atenuació
Formació de la imatge radiològica
Mòdul:
Característiques físiques dels equips i feixos de RX
Durada:
4 h.
Contingut:
Tema 2 .- Característiques físiques dels equips i feixos de RX
Introducció
El tub de raigs x. Dispositius associats
El generador.
Dispositius associats
Característiques de la radiació produïda per tubs de RX.
Equips especials de raigs x utilitzats en radiodiagnòstic.
Sistemes d'adquisició d'imatge analògics
Sistemes d'adquisició d'imatge digitals
Imatge analògica, imatge digital i sistemes de visualització
Mòdul:
Mesura de la radiació. Magnituds utilitzades en protecció radiològica
Durada:
2 h.
Contingut:
Tema 3 .- Mesura de la radiació. Magnituds utilitzades en protecció radiològica
Magnituds i unitats utilitzades en protecció radiològica. Concepte de dosi
Fonaments físics de la detecció i mesura de la radiació
Equips de mesura utilitzats en radiodiagnòstic
Exercicis
Mòdul:
Efectes biològics de les radiacions ionitzants
Durada:
2 h.
Contingut:
Tema 4 .- Efectes biològics de les radiacions ionitzants
Mecanismes d'acció de la radiació sobre la matèria biològica
Efectes estocàstics i deterministes
Efectes somàtics i genètics
Factors de risc
Mòdul:
Normativa i legislació bàsica en instal.lacions de radiodiagnòstic
Durada:
3 h.
Contingut:
Tema 5 .- Normativa i legislació bàsica en instal.lacions de radiodiagnòstic
Estructura del conjunt de lleis i normes aplicables al radiodiagnòstic.
Legislació i normes de la Unió Europea.
Legislació espanyola.
Normativa aplicable al radiodiagnòstic.
Normativa del CSN aplicable.
Mòdul:
Protecció radiològica bàsica
Durada:
1 h.
Contingut:
Tema 6 .- Protecció radiològica bàsica
Concepte i objectius de la protecció radiològica.
El sistema de protecció radiològica: principis de justificació i optimització.
Límits de dosi per als treballadors professionalment exposats i membres del públic.
Procediments generals de reducció de dosi
Dosi rebudes per pacients i personal professionalment exposat degudes al radiodiagnòstic: àmbits europeu i nacional.
Organismes competents en protecció radiològica.
Mòdul:
Protecció radiològica específica per a instal.lacions de radiodiagnòstic
Durada:
3 h.
Contingut:
Tema 7 .- Protecció radiològica específica per a instal.lacions de radiodiagnòstic
Protecció radiològica operacional.
Mesures bàsiques de protecció radiològica en radiodiagnòstic
Manteniment preventiu i correctiu.
Requisits particulars de protecció radiològica en instal.lacions especials de radiodiagnòstic
Protecció del pacient en radiodiagnòstic.
Consideracions particulars respecte a la protecció radiològica de persones embarassades: pacients i personal d'operació.
Responsabilitats, organització i funcions en matèria de protecció radiològica de les persones, serveis i unitats d'un centre hospitalari.
Mòdul:
Garantia de qualitat i control de qualitat en instal.lacions de radiodiagnòstic
Durada:
3 h.
Contingut:
Tema 8 .- Garantia de qualitat i control de qualitat en instal.lacions de radiodiagnòstic
Aspectes generals de la garantia de qualitat en radiodiagnòstic.
Control de qualitat de les instal.lacions. Aspectes generals.
Control de qualitat dels equips.
Control de la cadena d'imatge.
Equips utilitzats. Manteniment i calibratge.
Percepció visual de la qualitat d'imatge. Control de qualitat de la imatge radiològica i relació amb la dosi al pacient.
Elaboració de procediments
Mòdul:
Requisits tècnic - administratius
Durada:
1 h.
Contingut:
Tema 9 .- Requisits tècnic - administratius
Procediment de declaració i registre.
Funcionament d'una instal lació de radiodiagnòstic en el marc del RD 1085/2009
Activitat de la instal lació de radiodiagnòstic en el marc del programa de garantia de qualitat.
Mòdul:
Pràctica 1
Durada:
2 h.
Contingut:
Monitors de radiació. Verificació de les condicions de radioprotecció en sales i equips
Mòdul:
Pràctica 2
Durada:
2 h.
Contingut:
Control de qualitat de processadores i monitors. Qualitat d'imatge
Mòdul:
Pràctica 3
Durada:
1 h.
Contingut:
Control de qualitat bàsic en instal.lacions de radiodiagnòstic: interpretació de resultats.
Mòdul:
Seminari repàs
Durada:
1 h.
Contingut:
Repas del temari i preparació per l'examen final